„Ženské“ a „mužské“ činnosti

Cieľ: Podnietiť deti, aby si uvedomili, aké činnosti a roly sú v spoločnosti zvyčajne pripisované ženám a aké mužom.
Čas: 45 minút
Veková skupina: 1. a po obmenách aj 2. stupeň ZŠ
Pomôcky: bežné pomôcky na kreslenie, lepidlo, výstrižky z časopisov a novín
Postup: Vopred požiadame dievčatá a chlapcov, aby si na ďalšiu hodinu priniesli výstrižky z novín a časopisov, ktoré zobrazujú mužov a ženy pri rôznych činnostiach. Najprv si spoločne prezrieme výstrižky, pričom s deťmi sledujeme, pri akých činnostiach sú zobrazovaní prevažne muži a pri akých prevažne ženy. Môžeme vytvoriť najčastejšie kategórie „mužských“ a „ženských“ činností a napísať ich na tabuľu.

Potom si urobíme „prevrátený“ svet. Necháme, aby deti obrázky prekreslili, povystrihovali alebo inak upravili, a to tak, že ženy budú robiť pôvodne mužské činnosti a naopak, muži ženské. Môžeme deti motivovať, aby vytvorili čo „najzábavnejšie“ obrázky, na ktorých budú ženy zobrazené pri „typicky mužských“ činnostiach a muži zasa naopak pri „ženských“.

Diskusia: Východiskom diskusie môžu byť „najzábavnejšie“ obrázky. Prečo pôsobí svalnatý chlap s dieťatkom smiešne? A je to naozaj také smiešne? Vedieme deti k tomu, aby si uvedomili, že väčšinu ľudských činností môžu pokojne vykonávať tak ženy, ako aj muži.