Výherný žreb

Cieľ: Podnietiť deti, aby si uvedomili, že to, či sú chlapci alebo dievčatá, je vlastne náhoda, a aj preto je také dôležité rovné zaobchádzanie s každým človekom.
Čas: 30 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Pomôcky: lístky dvoch rôznych farieb (toľko, aby sa ušlo každému žiakovi a žiačke)
Postup: Dievčatá a chlapci si z vrecka (škatule, čiapky) vytiahnu „žreb“ a podľa farby lístka sa zaradia do jednej z dvoch skupín. Jedna skupina bude robiť „príjemné“ činnosti (počúvanie hudby, voľná diskusia, hra s počítačom a pod.), druhá „nepríjemné“ (vyberanie odpadkov z lavíc, utieranie prachu, polievanie kvetov, umývanie tabule a pod.). Po 15 minútach si posadajú k spoločnej diskusii.
Diskusia: Ako sa cítili dievčatá a chlapci v prvej skupine? Ako sa cítili dievčatá a chlapci v druhej skupine? Bola táto deľba činností spravodlivá? Mohla prvá skupina urobiť niečo, aby sa druhá skupina cítila príjemnejšie? A chcela by pomôcť? Prečo by mala pomôcť? Motivujeme deti, aby pochopili, že dobré spolužitie je možné len tam, kde má každá skupina väčšiu či menšiu šancu na „spokojnosť“. Má druhá skupina predstavu o tom, čo by jej pomohlo, aby sa cítila lepšie?

Pri tejto aktivite je veľmi dôležité, aby deti mali čas vyjsť zo svojich rolí a necítili sa ukrivdené.