Odporúčaná literatúra


Aspekt, feministický kultúrny časopis, čísla z rokov 1993 — 2003 (témy: Mýtus krásy, Materstvo, Feminizmy, Bosorky, Písanie žien, Ženy a moc, Lesbická existencia, Strachy a bariéry, Ľudské práva, Ženské telo I a II, Myslenie žien, Priestory žien, Násilie I a II, Osobné je politické, Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi, Patriarchát, D(r)ámy, Telo sa stalo slovom, Príbehy žien).
Badinter, Elisabeth: Materská láska. Aspekt, Bratislava 1998.
Badinter, Elisabeth: XY. Identita muža. Aspekt, Bratislava 1999.
Beauvoirová, Simone de: Druhé pohlavie , 1. a 2. zv., Obzor, Bratislava 1968.
Bourdieu, Pierre: Nadvláda mužů. Karolinum, Praha 2000.
Braun, Gisela — Wolters, Dorothee: Proti sexuálnemu zneužívaniu dievčat a chlapcov. Aspekt, Bratislava 1999.
Braun, Gisela — Wolters, Dorothee: Veľké a malé NIE. Aspekt, Bratislava 1998.
Bútorová, Zora (ed.): Krehká sila — dvadsať rozhovorov o životných cestách žien. Inštitút pre verejné otázky a Vydavateľstvo Kalligram, Bratislava 2001.
Bútorová, Zora a kol.: Ona a on na Slovensku. Ženský údel očami verejnej mienky. FOCUS, Bratislava 1996.
Bútorová, Zora — Filadelfiová, Jarmila — Guráň, Peter — Gyárfášová, Oľga — Farkašová, Katarína: Rodová problematika na Slovensku. In: Mesežnikov, Grigorij — Ivantyšyn, Michal (ed.): Slovensko 1998 — 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1999.
Bútorová, Zora — Filadelfiová, Jarmila — Gyárfášová, Oľga: Ženy a muži v politike. In: Kollár, Miroslav — Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Bútorová, Zora — Filadelfiová, Jarmila — Cviková, Jana — Gyárfášová, Oľga — Farkašová, Katarína: Ženy, muži a rovnosť príležitostí. In: Kollár, Miroslav — Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana (ed.): Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Aspekt, Bratislava 2002.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana (ed.): Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Aspekt, Bratislava 2001.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana (ed.): Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. Aspekt, Bratislava 2001.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana (ed.): Rozhovory Aspektu z rokov 1993 — 1998. Aspekt, Bratislava 1998.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana (ed.): Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Aspekt, Bratislava 2005, 2. vydanie.
Svet sa vyvíja smerom k väčšej rovnoprávnosti, k akceptovaniu inakosti a k otvorenosti. Škola sa môže – a má – na tomto vývoji podieľať. Ružový a modrý svet mapuje rodové stereotypy, ktoré vytvárajú a reprodukujú nerovnosť dievčat a chlapcov, žien a mužov. Vďaka bohatému výberu textov, obrázkov a metodickej prílohe môže byť odhaľovanie klišéovitých postojov, ktoré bránia osobnému rozvoju detí, napínavou poznávacou hrou.
Cviková, Jana — Juráňová, Jana - Kobová, Ľubica (ed.): Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Aspekt, Bratislava 2005.
Toto je v poradí druhá publikácia v „pedagogickom“ rade Aspektu. Nadväzuje na Ružový a modrý svet rodových stereotypov, prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu - najmä v pedagogickej praxi - dá predchádzať. Ženy boli často v histórii predmetom výmenného obchodu medzi mužmi. A hoci nastala doba, ktorá rovnosť žien a mužov považuje za legislatívne samozrejmú, ešte stále možno ženy predávať - legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu).
Daučíková, Anna — Bútorová, Zora — Wallace–Lorencová, Viera: Postavenie sexuálnych menšín. In: Kollár, Miroslav — Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Eislerová, Riane: Číše a meč, agrese a láska aneb Žena a muž v průbehu staletí. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995.
Gilliganová, Carol: Jiným hlasem. O rozdílné psychologii žen a mužů. Portál, Praha 2001.
Hauserová, Eva: Na koštěti se dá i lítat aneb Nemožné ženy dokážou i nemožné. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995.
Heise, Lori L. — Pitanguy, Jacqueline — Germain, Adrienne: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví. Pro Familia, Humenné, a Aspekt, Bratislava 1998.
Herman, Judith L.: Trauma a uzdravenie. Násilie a jeho následky — od týrania v súkromí po politický teror. Aspekt, Bratislava, a Pro Familia, Humenné 2001.
Horney, Karen: Psychológia ženy. Aspekt, Bratislava 2002.
Jones, Ann: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť. Pro Familia, Humenné, a Aspekt, Bratislava 2003.
Juráňová, Jana: Iba baba. Aspekt, Bratislava 1999 (1. vyd.).
Juráňová, Jana: Bubliny. Aspekt, Bratislava 2002.
Juráňová, Jana: Babeta ide do sveta. Aspekt, Bratislava 2003.
Kiczková, Zuzana: Príroda: vzor žena!? Aspekt, Bratislava 1998.
Konať proti násiliu na deťoch. Pro Familia, Humenné, a Aspekt, Bratislava 1999.
Konať proti násiliu na ženách. Pro Familia, Humenné, a Aspekt, Bratislava 2000.
Kvapilová, Erika — Porubänová, Silvia: Nerovné cesty k rovnosti. Pohľady na ľudské a občianske práva žien na Slovensku. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2001.
Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy. Aspekt, eFKa, Gender Studies, PSF Centrum kobiet, Bratislava 2002.
Násilie v rodine. Super tajné. Aspekt, Bratislava, a Pro Familia, Humenné 1998.
Oakleyová, Ann: Pohlaví, gender a společnost. Portál, Praha 2000.
Ondrisová, Sylvia — Šípošová, Marianna — Červenková, Ivana — Jójárt, Paula — Bianchi, Gabriel: Neviditeľná menšina. Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia, Bratislava 2002.
Stiegler, Barbara: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekt, Bratislava 2002.
Wolf, Naomi: Mýtus krásy. Aspekt, Bratislava 2000.
Woolfová, Virginia: Vlastná izba. Kalligram, Bratislava 2000.
Woolf, Virginia: Tri guiney. Aspekt, Bratislava 2001.

Knihy a publikácie k tejto téme nájdete v knižnici feministického publikačného a vzdelávacieho projektu Aspekt na adrese:

Aspekt
Mýtna 38
811 07 Bratislava
tel.: 02/5262 4621–3
informácie na www.aspekt.sk