Editoriál

Jednou zo základných nerovností v dnešnom svete je nerovnosť mužov a žien. CD-ROM Ružový a modrý svet chce spolu s vami preskúmať a pomenovať niektoré spôsoby a formy, akými sa táto nerovnosť vytvára, udržiava a reprodukuje.

Ako učiteľky a učitelia získavame počas štúdia odbornú kvalifikáciu na jednotlivé predmety, ich didaktiku, ako aj pedagogické vedomosti a zručnosti. Sú však kvalifikácie, ktoré nám naše štúdium neponúklo a na ktoré nevystačíme len s vlastnou skúsenosťou. Toto platí aj pre vzťah rodov v našej spoločnosti. Ako dospelí ľudia vieme toho z nášho odboru a z nášho života neporovnateľne viac ako žiaci a žiačky, ale v mnohých oblastiach sú na tom dospelí a mladí ľudia v istom zmysle rovnako. Všetci a všetky sme súčasťou danej spoločnosti, jej kultúry, všetkých nás ovplyvnili jej hodnoty a predstavy.

Tradícia je nielen dôležitou hodnotou, ale aj neodmysliteľnou súčasťou života. Napriek tomu je nevyhnutné pýtať sa, na čom sú tradičné roly žien a mužov založené, aké usporiadanie spoločnosti podporujú a či rešpektujú dôstojnosť a práva každého človeka. Svet sa vyvíja smerom k väčšej rovnoprávnosti, k akceptovaniu inakosti a k otvorenosti. Škola sa môže — a má — na tomto vývoji podieľať. Spochybňovanie vžitých rodových stereotypov, ktoré podporujú a reprodukujú nerovnosť žien a mužov, je celoživotná práca pre každého a každú z nás.

Jednotlivé príspevky o rodových stereotypoch a ich dôsledkoch mapujú tému, ktorej praktické rozvíjanie majú napomáhať metodiky. Odborné štúdie o základných pojmoch a témach rodovej teórie sme doplnili obrazovým „dôkazovým“ materiálom, pestrou kolážou odborných a literárnych textov, ako aj rôznymi podnetmi pre prácu so žiačkami a žiakmi.

CD-ROM sme v porovnaní s knižnými vydaniami doplnili o niekoľko materiálov. Toto médium umožňuje aj rôzne aktívne prepojenia a opakovanie dôležitých informácií. Pri názvoch jednotlivých štúdií v obsahu sa „rozbalia“ aj podnadpisy, ktoré pomôžu zorientovať sa v téme, v pravom hornom rohu nájdete menu, ktoré ponúka samotnú štúdiu, poznámky a literatúru k nej, ako aj pracovné materiály a zhrnutie úloh pre inšpiráciu. Veríme, že tu nájdete niečo pre seba a pre svoju prácu s deťmi, ktorá môže byť pre všetkých zúčastnených napínavou poznávacou hrou.

(ed.)