Učiteľské povolanie
Aspekty rodovej rovnosti v škole

Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Tento kvalitatívny výskum patril ku komplexným aktivitám projektu ruzovyamodrysvet.sk. Jeho zadávateľkou bola vedúca organizácia projektového partnerstva ASPEKT a realizovali ho Inštitút pre verejné otázky a agentúra FOCUS. Autorkou analýzy je sociologička Jarmila Filadefliová. V knižnej publikácii, ktorá je kompletne dostupná aj online, uverejňujeme vybrané časti záverečnej analýzy. Skupinové rozhovory, ktoré sa stali východiskom publikovanej analýzy, naznačili, že na školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností.

Podobne ako v zahraničí aj na Slovensku majú učiteľky a učitelia odlišný prístup k žiačkam a žiakom a konfrontujú ich s rôznymi očakávaniami. Vzhľadom na takmer nespochybnenú dominanciu všeobecných sociálnych rodových stereotypov aj v školskom prostredí však tieto rozdiely a ich dopady často zostávajú skryté a nereflektované, ako o tom svedčí napríklad tento - iste dobre mienený - výrok učiteľky matematiky: Na matematike by som to tiež videla vyrovnane, lebo dievčatá to vyrovnávajú usilovnosťou. Ale chlapci sú bystrejší na matematiku. Dievčatá to doháňajú tým, že sa to naučia. Preto ten výsledný efekt je vyrovnaný.

Feminizácia, teda vysoké rodové zaťaženie učiteľského povolania, má dopad na nízku prestíž a nedostatočné ohodnotenie profesie. V rozhovoroch sa hovorilo aj o rodovej deľbe práce v rodine a v škole. Učiteľky i učitelia vyzdvihovali výhodu učiteľskej profesie pri starostlivosti o deti a domácnosť. Bolo ale zaujímavé sledovať, že učitelia spájali  túto výhodu s kolegyňami, nie so sebou. Pre mužov vykonávajúcich učiteľské povolanie prinášal voľnejší pracovný režim možnosť ďalšieho zamestnania, nie možnosť vyššej účasti na domácich prácach a starostlivosti. Prejavil sa u nich dosť konzervatívny postoj k deľbe práce, ktorý domácu sféru deleguje na ženy: Myslím, že pre ženu je určite povolanie učiteľky ideálne. Čo sa týka pracovnej doby, náplne práce, tak ony majú starostlivosť o deti, to je ich ako vlastné a im dané, v podstate rady to robia.
Hoci explicitne učitelia zamietali nárok na nejaké "príplatky za pohlavie" i myšlienku, že by ako muži "mali viacej zarábať", jedným dychom vyjadrovali k takejto možnosti ústretovosť. Učitelia by teda uvítali vyššie platy v porovnaní s učiteľkami. Dôvodom by mala byť všeobecnosť tohto rozdielu (lebo je to tak "v iných povolaniach", "inde v Európe", "vo vyspelej civilizácii"), nedostatok mužov v školstve (vyššie platy pre mužov ako jediný spôsob, ktorý ich má do školstva "prilákať"), ale aj "živiteľská" úloha muža. Na vnímanie úlohy muža ako živiteľa rodiny a manželky poukázali i odpovede učiteľov na podotázku moderátora o vedľajších zárobkoch žien – učiteliek, či si aj ony k učiteľskému platu privyrábajú:  Učiteľky sú ženy, ktoré majú mužov, a muži im predsa zarobia. / Muž je živiteľ rodiny a v tom je ten rozdiel.

Zatiaľ čo otázky súvisiace so stavom rodovej rovnosti v školstve sú v zahraničí predmetom výskumov už niekoľko desaťročí, u nás sa tejto problematike len začíname venovať. Výskum rodovej rovnosti v škole je jedným z nevyhnutných predpokladov pre formovanie takej vzdelávacej politiky, ktorá nebude vylučovať žiadnu žiačku ani žiaka. Týka sa tak situácie samotných učiteliek a učiteľov, ako aj ich správania a postojov voči žiačkam a žiakom.
Reflexiu rodových aspektov školy, ktoré ovplyvňujú všetky zúčastnené strany, umožní len zvýšenie rodovej kompetencie, väčšia informovanosť o otázkach rodovej rovnosti a vzdelávanie v oblasti rodovo citlivej pedagogiky počas prípravy na učiteľské povolanie i v rámci ďalšieho vzdelávania. No pre zvyšovanie rodovej citlivosti učiteliek a učiteľov je nemenej dôležitá zmena ich postavenia, odmeňovania a pracovných podmienok, ako aj korekcia rodového zaťaženia ich profesie.


OBSAH
Výskum stavu rodovej rovnosti v školstve
Slovenské základné školstvo na základe dostupných rodovo diferencovaných štatistických údajov

Rezort školstva v porovnaní s inými odvetviami hospodárstva
Údaje o učiteľskej profesii na rôznych typoch škôl
Pátranie po rodových pomeroch v našom školstve na základe skupinových rozhovorov

Základné ciele a úlohy kvalitatívneho výskumu
Základné informácie o príprave a realizácii skupinových rozhovorov
Opis fokusových skupín a ich účastníčok a účastníkov
Analýza skupinových rozhovorov
Kto sú učiteľky a učitelia na Slovensku a ako sa im žije a pracuje
Cesty k učeniu na základnej škole
Priebeh profesijných dráh
Rôznorodosť motivácií a vplyvov
Učiteľstvo vlastnými očami a na prvý pohľad
Učenie prináša veľa pozitívnych zážitkov a uspokojenia
Učiť na základnej škole má mnohé negatívne stránky – najmä dnes
Výsledná spokojnosť s prácou
Hodnotenie profesie: hlavné problémy
Nespokojnosť s odmeňovaním za prácu
Nízky spoločenský status povolania
V školstve pracuje stále menej mladých ľudí
Hodnotenie vyučovacieho procesu a iných povinností
Možnosti na voľnú tvorbu hodiny a individuálny prístup
Nový veľký problém – integrácia
Vynútené vedľajšie aktivity učiteliek a učiteľov
„Riadenie“ a riadenie školstva
Komunikácia s rodičmi a názory na rodiny detí
Komunikácia školy a rodičov
Obraz rodinného prostredia detí
Rodové nerovnosti a rodové stereotypy
Vnímanie rodových nerovností v školstve
Rodový rozdiel v odmeňovaní
Feminizácia školstva
Riadiace pozície na školách
Sú rodové rozdiely v ďalšom vzdelávaní?
Viditeľnosť rodovej deľby práce v rodinách
Deľba práce v súkromí
Mimopracovný čas: Skutočne čas bez práce?
Zdanlivé výhody učiteľskej profesie
Rodová dimenzia pedagogickej práce: aj ružovo – modré pohľady
Vedomosti a zručnosti chlapcov a dievčat
Šikovnosť a usilovnosť
Rozdielne správanie – rozdielny prístup?
Rovnosť príležitostí: krúžky a technická výchova
Pohľad vyučujúcich na voľbu povolania u dievčat a chlapcov
Používanie mužského rodu vo feminizovanom prostredí
Nekorektné vyjadrenia a postupy
A čo pojem diskriminácia?
Paradoxy učiteľskej profesie a v učiteľskej profesii
Zhrnutie
Zdroje
Príloha
Poznámky
Summary: The Teaching Profession. Aspects of Gender Equality in School
O projekte, autorke, organizáciách

Učiteľské povolanie.pdf (642 kB) UČITEĽSKÉ POVOLANIE. Aspekty rodovej rovnosti v škole