Otázky súvisiace so stavom rodovej rovnosti v školstve sú v zahraničí predmetom výskumov už niekoľko desaťročí, u nás boli výskumné aktivity v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk prvými krokmi v tejto oblasti.

Výskum stavu rodovej rovnosti v školstve priniesol rešerš literatúry v SR a ČR; analýzu pološtruktúrovaných rozhovorov s učiteľkami zapojenými do pilotného projektu; vyhodnotenie dotazníkov zameraných na skúmanie rodovej citlivosti.

Najrozsiahlejším výstupom výskumných aktivít je knižná publikácia Učiteľské povolanie, ktorá prináša vybrané časti záverečnej analýzy skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi (výskum bol realizovaný v spolupráci: ASPEKT, Inštitút pre verejné otázky a FOCUS). Skupinové rozhovory, ktoré sa stali východiskom publikovanej analýzy, naznačili, že na školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností.