Ako na to alebo takmer návod na použitie

Rodová rola je jednou z rolí, ktoré počas života „hráme“. Na rozdiel od ostatných ju však sprevádza mýtus nemennosti, niečoho, čo je dané, o čom nemožno, ale ani netreba uvažovať. No rodový stereotyp je pascou, ktorá nás obmedzuje. Škola nie je jediným prostredím, kde dochádza k rodovo stereotypnej socializácii. My všetky a všetci, dospelí, dospelé aj deti, sme rodovo socializované a socializovaní. Cieľom aktivít, ktoré ponúkame, je predovšetkým reflexia rodových rolí a uvoľnenie ich hraníc, ktoré môžu byť diskriminujúce.


Všeobecné princípy práce s deťmi

Je pravdepodobné, že deti a mladí ľudia, s ktorými pracujeme, už boli konfrontovaní s niektorými negatívnymi dôsledkami rodových stereotypov (rodovo podmienené násilie, poruchy príjmu potravy v dôsledku tlaku na „krásny“ výzor, sebapoškodzujúce správanie ako dôsledok neschopnosti naplniť stereotypné rodové očakávania, sexuálne obťažovanie alebo zneužívanie). Každá diskusia o rodových stereotypoch ako príčinách týchto javov môže byť pre deti zraňujúca, a preto je vhodné, aby sme s týmito témami pracovali veľmi citlivo.

Za každých okolností je nevyhnutný rešpektujúci prístup k výpovediam detí a strániaci postoj (veriť dieťaťu, ktoré má skúsenosť s násilím alebo diskrimináciou, a dať mu najavo, že na situácii nenesie nijakú vinu).

Aby sme podporili súdržnosť detí, priateľskú a rešpektujúcu tmosféru, je dôležité uprednostniť kooperatívne aktivity a spôsoby práce pred súťažnými.

Na čo treba dbať

Deti a mladí ľudia vždy veľmi ťažko prežívajú, ak sú označení za tých, ktorých život nie je v poriadku. Pri aktivitách, ktorých cieľom je reflexia vlastnej rodovej roly, je preto mimoriadne dôležité nehodnotiť vyjadrenia detí, a tak sa vyvarovať „nálepkovania“.

Mnohé zážitky môžu byť pre deti bolestné, alebo sa im ťažko hovorí o vlastnom živote a rodine. Preto je lepšie zvoliť taký spôsob práce, pri ktorom deti pracujú s príkladmi, modelmi, teda obrazmi (historické osobnosti, príklady z učebníc, médií, vymyslené postavy a pod.), ale nehovoria o sebe a svojich blízkych. To nám umožní vyhnúť sa prípadnej druhotnej viktimizácii.

Väčšina aktivít zameraných na reflexiu rodovej roly a rodového stereotypu vyžaduje od detí, aby predtým, ako o rodovom stereotype uvažujú, ho vlastnými slovami artikulovali. Aby sme sa vyhli upevneniu rodového stereotypu (namiesto narušenia jeho hraníc), je nevyhnutné každú aktivitu ukončiť diskusiou, ktorá sa venuje hľadaniu alternatív. Je užitočné, ak deti upozorníme na to, že problém rodových stereotypov je aj obsahom ľudskoprávnych dokumentov, a pripomenieme im, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každé dieťa právo na rozvoj svojich záujmov a schopností bez ohľadu na to, či je dievčaťom, alebo chlapcom, čo im môže poskytnúť dobrý argument v prípadných konfliktných situáciách. Rovnako pripomenutie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, hlavne jeho článkov 5 a 10, umožní chlapcom a dievčatám uvedomiť si svoje práva a požadovať rovný prístup v škole. V konečnom dôsledku tak podporíme aj rozvoj právneho vedomia detí.

Aktivity nemajú „správne riešenie“

Všetky aktivity, ktoré uvádzame, sú postavené tak, že dôležitejšie než to, čo deti na hodine v rámci aktivity robia, je diskusia o probléme. Bez ohľadu na to, aký je výsledok aktivity, už samotný fakt, že sa deti nad uvedenými vecami zamýšľali, otvára priestor na diskusiu. Veľmi stereotypné postoje, rovnako ako aj veľmi slobodné, môžu byť východiskom pre diskusiu.

Pri tomto druhu aktivít, kde je dôležitá otvorenosť a rešpektujúci prístup, nie je cieľom tajiť zámery, ktoré aktivita má. Nechceme deti „nachytať“, ale otvorene s nimi diskutovať. Preto nie je prekážkou, ak deti oboznámime aj s cieľom ponúknutej aktivity (vo väčšine uvedených aktivít je to možné). V každom prípade by sme nikdy nemali vynechať diskusiu.

Rozhodnutie, či vytvoríme lepšie podmienky diskusiou v celej triede, alebo v menších skupinách, bude vždy závisieť od našich skúseností, možností i konkrétnej situácie v kolektíve dievčat a chlapcov. Pri témach súvisiacich s rodovými stereotypmi sa osvedčila — hlavne pri prvých krokoch — oddelená práca s dievčatami a chlapcami. V čisto dievčenských a v čisto chlapčenských skupinách sa dievčatám a chlapcom ľahšie uvažuje a hovorí o rodovej role, s ktorou sa najmä v období dospievania neľahko potýkajú. V oddelených skupinách je väčšia šanca dostať sa na koreň rodového stereotypu obmedzujúceho život dievčat a chlapcov, pretože sa viac a úprimnejšie venujú svojej rodovej role, a nie rodovej role toho druhého pohlavia. V zmiešaných skupinách uvažovanie o rolách nezriedka skĺzava do akéhosi konkurenčného boja — „kto je lepší“, „kto to má ťažšie“ a pod. Ak nám čas a priestor nedovoľujú úplne oddelenú prácu s dievčatami a chlapcami, osvedčilo sa aspoň krátkodobé vytváranie dievčenských a chlapčenských skupín v rámci skupinovej práce. Motivujeme deti, aby výsledky skupinovej práce prezentovali čo najpestrejšími spôsobmi, siahajúcimi od jednoduchej verbálnej sumarizácie cez výtvarné stvárňovanie plagátov po rolové hry, pantomímu a pod.

Význam rodovo citlivého jazyka

Jeden z najmocnejších nástrojov, v ktorom sú rodové stereotypy vyjadrené a ktorý ich vždy nanovo potvrdzuje, je jazyk. Preto by sme mali vo všetkých našich vyjadreniach citlivo zohľadňovať rod. Slovenský jazyk rozlišuje mužský a ženský rod, stačí ich dôsledne využívať. Ak používame tzv. neutrálne maskulínum, keď napríklad oslovujeme dievčatá a chlapcov „žiaci“, potvrdzujeme rodové stereotypy a spoluvytvárame neviditeľnosť dievčat a žien. Ak hovoríme o významných osobnostiach, je dobré explicitne uvádzať, že významnými osobnosťami sú muži aj ženy. Hovoríme o spisovateľoch a spisovateľkách, politikoch a političkách, panovníkoch a panovníčkach, vedcoch a vedkyniach. Ak hovoríme o domácich prácach, nepredpokladáme so stereotypnou samozrejmosťou, že ich vykonávajú ženy, ale uvádzame, že ich vykonávajú ženy aj muži. Ak hovoríme o starostlivosti o deti, zdôrazníme, že o deti sa starajú ženy aj muži. Okrem otvárania možností takýmto rodovo citlivým prístupom zviditeľňujeme aj nerovnosť žien a mužov v našej spoločnosti, rodovú segregáciu v profesiách a pod.

Väčšina učebníc, s ktorými deti v škole pracujú, používa rodovo stereotypný jazyk. Môžeme o nich s chlapcami a dievčatami diskutovať alebo ich môžeme motivovať, aby text upravovali podľa vlastného uváženia smerom k väčšej rodovej citlivosti.


Želáme starším i mladším, skúsenejším i menej skúseným, ženám i mužom, chlapcom i dievčatám nielen veľa nového poznania, ale predovšetkým dobrú zábavu na ceste poznávania seba a sveta okolo.

(ed.)

Metodiky spracovali: Monika Bosá, Jana Cviková, Ivana Červenková, Paula Jójárt, Jana Juráňová, Sylvia Ondrisová, Andrea Sváková, Juliana Szolnokiová