Návšteva z vesmíru

 

Cieľ: Poukázať na to, že hoci ľudia sú ženy a muži, „človek“ často býva automaticky stotožňovaný s mužom. (Aktivita predpokladá, že dievčatá a chlapci už predtým pracovali s rodovými stereotypmi.)
Čas: 45 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Postup: Táto aktivita predpokladá, že dievčatá a chlapci už predtým definovali obsah mužského a ženského rodového stereotypu, teda že si na predchádzajúcej hodine vytvorili zoznam vlastností, ktoré bývajú považované za „typicky mužské“ a za „typicky ženské“.

Žiačky a žiakov uvedieme do situácie: Zem navštívila bytosť z inej planéty a poprosila nás, aby sme všetci spoločne opísali človeka — pozemšťana: jeho vlastnosti, činnosti a podobne. Požiadame dievčatá a chlapcov, aby spontánne vymenovávali charakteristiky a činnosti človeka, pomocou ktorých by sa pokúsili opísať pre návštevu z vesmíru človeka. Všetky nápady zapisujeme na tabuľu. Ak pracujeme s viac ako 15–člennou skupinou, rozdelíme deti do menších skupín, aby sa mohli na opisovaní „človeka“ aktívne zúčastniť.

Diskusia: Porovnáme zoznam vlastností a činností, ktorými deti opísali človeka, so zoznamom vlastností, ktorými opísali „typickú ženu“ a „typického muža“. Zistíme, či náš zoznam obsahuje viac „ženských“, alebo „mužských“ vlastností. V našej kultúre je pravdepodobné, že bude obsahovať viac „mužských“. Vidia deti vo svojom okolí príklady toho, ako sa „mužské“ charakteristiky považujú za všeobecne ľudské? Vedieme chlapcov a dievčatá k tomu, aby odhalili lživosť zdanlivej rodovej neutrality, ktorá zakrýva skutočnosť, že „predlohou“ človeka je v našej spoločnosti najmä muž a že skúsenosť žien je menej viditeľná a je marginalizovaná. Ak sa stane, že by náš zoznam obsahoval viac „ženských“ vlastností, je to zasa zaujímavý podnet na diskusiu o tom, prečo to tak obvykle nie je v učebniciach (napr. dejepis, biológia), médiách (napr. bežné používanie rodovo necitlivého jazyka) a pod.