Konferencia o histórii

Cieľ: Podnietiť dievčatá a chlapcov k záujmu o osobnosti žien, ktoré v školských osnovách a učebniciach chýbajú.
Čas: práca doma a 45 — 90 minút na „konferenciu“
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Postup: Pripravíme zoznam tém, okruhov a/alebo osobností, o ktorých budú deti vypracovávať projekt — napr. seminárnu alebo slohovú prácu, prípadne prezentáciu, pričom to môžu byť projekty individuálne i skupinové. Môžeme nadviazať aj na cvičenie „učebnice pod mikroskopom“, kde mali dievčatá a chlapci možnosť analyzovať stereotypy a jednostrannosť učebníc a pomenovať témy a osobnosti, ktoré v nich chýbajú alebo ktoré sú nedostatočne rozpracované. Ponúkneme deťom možnosť doplniť si vedomosti a pripraviť projekt na niektorú z tém, ktorú vo svojej učebnici nenájdu (ženy a ich prístup k moci v starovekom Ríme, úloha ženských kláštorov v stredoveku, volebné právo žien, nositeľky Nobelovej ceny a pod.). Témy, ako aj typ, rozsah a výstup projektu (prezentácia, plagát, slohová alebo seminárna práca) prispôsobíme predmetu. V rámci každého predmetu — či už je to literatúra, dejepis alebo fyzika, estetika — určite objavíme spoločne so žiakmi a žiačkami množstvo zaujímavých podnetov (niektoré sú v tejto knihe, niektoré na internete či v encyklopedickej literatúre).

Na ďalšej hodine zrealizujeme malú konferenciu, kde dievčatá a chlapci v krátkych 5–minútových prezentáciách predstavia svoju prácu. Diskusia môže nasledovať buď po každej prezentácii jednotlivo, alebo po skupine tematicky podobných prezentácií. Keď publikum kladie otázky a rozvinie sa diskusia, je dôležité dbať na dodržiavanie vopred dohodnutého časového rozvrhu.

Diskusia: V rámci záverečnej diskusie sa s dievčatami a chlapcami rozprávame o priebehu ich príprav na prezentáciu. S akými problémami sa pri príprave projektov stretli? Čo bolo pre nich najťažšie? Čo najľahšie? Čo nové sa dozvedeli a naučili? Ktoré zo svojich predchádzajúcich poznatkov, resp. názorov museli poopraviť, či celkom zmeniť? Kde našli najviac zaujímavých podkladov? Ak sa ukáže, že dievčatá a chlapci projekt zaujal, môžeme spolu s nimi popremýšľať o tom, ako by mohli svoje projekty využiť ďalej, ako by sa o ne mohli podeliť s ostatnými — napr. vo forme príspevkov do školských novín, vlastného zborníka s príspevkami, prezentácie na internete a pod.