Reklama

 

Cieľ: Upozorniť dievčatá a chlapcov na rodové stereotypy v dnešných reklamách.
Čas: 90 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Pomôcky: Televízor a videoprehrávač, videopáska s vybranými reklamami, v ktorých sú muži a ženy zobrazení výrazne stereotypne. V prípade, že nie sú tieto pomôcky k dispozícii, možno pracovať s reklamami v novinách a časopisoch.
Postup: S dievčatami a chlapcami si pozrieme reklamy — či už na videu, alebo v tlači. Požiadame ich, aby venovali pozornosť spôsobu zobrazovania mužov a žien. Môžeme im pritom pomôcť otázkami ako napríklad:
  • Akým činnostiam sa v reklamách venujú prevažne muži a akým ženy?
  • Aké produkty propagujú muži a aké ženy?
  • Aké profesie ženy a muži v reklamách vykonávajú?
  • Aké kvality a vlastnosti žien a mužov (priebojnosť, starostlivosť o druhých, dôraz na vzhľad a podobne) sú v reklamách vyzdvihované?

Dievčatá a chlapci pracujú individuálne istý vopred určený čas, napr. 10 minút. Potom ich požiadame, aby si navzájom vymenili svoje postrehy.

V druhej časti tohto cvičenia sa pokúsime zamerať pozornosť dievčat a chlapcov na menej „tradičné“ zobrazovanie mužov a žien v reklamách. Motivujeme ich, aby si spomenuli na reklamy, ktoré zobrazujú ženy a mužov v „netypických“ rolách, resp. pri „netypických“ činnostiach.

V tretej časti tohto cvičenia deti vytvoria skupiny a v rámci nich sa pokúsia vymýšľať také reklamy na zvolený produkt alebo službu, ktoré narúšajú rodové stereotypy.

Diskusia: Aké predstavy o mužoch a ženách nám reklamy ponúkajú? Sú blízke skôr tradičným predstavám o mužskej a ženskej role, alebo sa od nich odkláňajú?

Postrehy detí môžeme doplniť napr. o tému zobrazovania žien v rolách starostlivých matiek či žien v domácnosti, prípadne upozorniť ich na to, že témou reklám býva dôraz na krásu ako jednu z najdôležitejších charakteristík žien. V súvislosti s reklamami, v ktorých vystupujú muži, môžeme upozorniť na zobrazovanie „mužnosti“ spojenej s aktívnosťou, silou, úspechom napr. v oblasti podnikania či športu. Môžeme tiež porovnať zobrazovanie veku a starnutia u mužov (reklamy na vitamínové prostriedky podporujúce vitalitu) a u žien (reklamy na krémy proti vráskam).

Môžeme sa s deťmi rozprávať napríklad o tom, o koľko diferencovanejšiu predstavu ženy a muža ponúkajú literatúra, film, výtvarné umenie, a napokon aj bežný život. Na záver sa môžeme spoločne zamyslieť, aké má jednostranné zobrazovanie mužov a žien v reklamách dôsledky pre obraz mužov a žien v spoločnosti, ako aj pre ich skutočný život.