Prerozdelenie výhod

Cieľ: Podnietiť dievčatá a chlapcov, aby si uvedomili, aké vlastnosti sa zvyčajne očakávajú od žien a aké od mužov, resp. aké vlastnosti sa zvyčajne pripisujú ženám a aké mužom a aké to má dôsledky pre mužov a pre ženy.
Čas: 40 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Postup: Na tabuľu napíšeme vedľa seba: muži — ženy. Požiadame dievčatá a chlapcov, aby uvádzali vlastnosti, ktoré sa zvyknú tradične vnímať ako „typicky mužské“. Jednotlivé charakteristiky zapisujeme na tabuľu do stĺpca. To isté urobíme s „typicky ženskými“ charakteristikami. Keď nazbierame dosť vlastností na diskusiu, prejdeme ich spolu s deťmi a všímame si rozdiely či podobnosti medzi oboma stĺpcami. Potom rozdelíme dievčatá a chlapcov na 4 skupiny. Prvá bude uvažovať o tom, aké výhody či možnosti poskytujú „mužské“ vlastnosti mužom, druhá skupina bude zvažovať nevýhody a obmedzenia, ktoré tieto vlastnosti mužom prinášajú. Tretia a štvrtá skupina bude podobným spôsobom pracovať s „ženskými“ vlastnosťami. Po 10 — 15 minútach si skupiny navzájom prezentujú svoje zistenia.
Diskusia: Koľko a akých výhod sme pripísali mužom a koľko a akých výhod sme pripísali ženám? Sú medzi týmito výhodami nejaké rozdiely? Koľko a aký druh obmedzení vyplýva z tradičného stereotypu mužskej roly pre mužov? Koľko a aký druh obmedzení vyplýva z tradičného stereotypu ženskej roly pre ženy? Ktoré z obmedzení mužov a žien by dievčatá a chlapci najradšej odstránili? Ako by sa to dalo dosiahnuť?

Ak sa vyskytne rovnaká vlastnosť u mužov aj u žien (napr. pracovitosť), môžeme deti požiadať, aby upresnili, čo si predstavujú pod „pracovitosťou“ u muža a čo u ženy, prípadne poukážeme na to, ako okolie vníma prácu muža a prácu ženy.