Zdanlivé rozdiely

 

Cieľ: Poukázať na to, že zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami môže viesť k vytváraniu obmedzení pre dievčatá i chlapcov; poukázať na to, že takéto odlišovanie nevychádza z biologických rozdielov, ale z rozdielov, ktoré sú spôsobené socializáciou a kultúrou.
Čas: 45 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Postup: Požiadame chlapcov a dievčatá, aby napísali na papier vždy po tri vlastnosti ku každému zadaniu:
  • Tri vlastnosti, ktoré sú spoločné pre mužov a ženy
  • Tri vlastnosti, ktoré sú výlučne mužské (ktoré žiadna žena nemá)
  • Tri vlastnosti, ktoré sú výlučne ženské (ktoré žiaden muž nemá)

 

Po uplynutí vymedzeného času (5 — 15 minút) zozbierame papiere (dôležité je, aby dievčatá a chlapci nemuseli verejne priznávať svoje texty — zachovanie anonymity umožní otvorenejšiu diskusiu).

Pretože neexistuje žiadna výlučne mužská vlastnosť, ktorú žiadna žena na svete nemá, ani výlučne ženská vlastnosť, ktorú žiaden muž na svete nemá, v ideálnom prípade by sa v druhom a treťom zadaní nemali objaviť žiadne vlastnosti. Je však pravdepodobné, že sa niektoré vlastnosti objavia ako výlučne mužské alebo výlučne ženské, lebo žiaci a žiačky môžu mať pocit, že ak „nevyplnia“ všetky zadania, „nevedia“ správne odpovedať. V takom prípade dbáme na to, aby sme nikoho nezosmiešňovali. Tak ako pri každom cvičení, aj tu môžeme využiť „nesprávnu“ odpoveď, lebo vytvára veľmi dobrý priestor na diskusiu.

Diskusia: Diskusiu zameriavame na spochybnenie „neprekročiteľnej“ hranice medzi ženskosťou a mužskosťou, ktorá môže vytvárať obmedzenia v sebauplatnení a sebarozvoji chlapcov a dievčat. Prečo si ľudia myslia, že muži a ženy musia mať celkom odlišné vlastnosti? Medzi kým sú väčšie rozdiely — medzi jednotlivými ľuďmi bez ohľadu na pohlavie, alebo medzi dievčatami a chlapcami (ženami a mužmi)? Poukážeme aj na to, že tieto zdanlivé rozdiely môžu ovplyvniť napríklad výber zamestnania alebo životných priorít.