Lojalita medzi ženami

Obohacujúci rozmer vzťahu medzi ženami dokumentuje kniha Marianne Vernyovej a Ursi Jeanovej Zmocnenie sa konfliktu a liečenie žien cez konflikt. Autorky opisujú svoj vzťah ako vzťah dvoch silných žien. Píšu o svojich snoch, o udalostiach, ktoré zažili najmä potom, čo sa rozhodli robiť spoločný projekt. Napätie, ktoré pri spolupráci bežne vzniká, vyvrcholilo konfliktom. Odvážne je, že si boli ochotné tento konflikt priznať a že konflikt nezabránil rozvoju ich vzťahu. Potom, ako sa rozhodli si veci vyjasniť, ich vzťah nadobudol ďalšiu kvalitu. Je to veľmi cenné v kontexte, keď práve ženy majú často strach púšťať sa do konfliktov a veria, že priateľky by si mali vždy rozumieť, a súperivosť alebo negatívne pocity potláčajú. Marianne Vernyová a Ursi Jeanová ukazujú, že pre ženy existuje východisko z tejto pasce a že má zmysel na vzťahoch žien pracovať. Ženy majú niekedy tendenciu vzťahy so ženami podceňovať — priateľka je náhradou, ak ich partner nemá čas. Ale práve vzťah dvoch žien môže byť prínosný a jedna od druhej sa ženy veľa učia.

Autorky píšu aj o vzťahoch žien v rozprávkach, kde sa ukazujú kultúrne korene našich najhlbších postojov voči vzťahom medzi ženami: V rozprávkach sú vzťahy medzi ženami často vystavané hierarchicky alebo je konflikt medzi dvoma ženami popisovaný nepriamo; ženy málokedy dospejú k otvorenému stretu, čo môže mať vplyv na riešenie konfliktov. Silné ženy v rozprávkach sú „dobré čarodejnice“, ktoré zasväcujú mladé dievčatá do ženského života.

Lojalita medzi ženami nie je v našej spoločnosti samozrejmá. Mnohé ženy si uvedomili, že nedostatok vzájomnej lojality zbytočne oslabuje pozíciu žien v spoločnosti. V Taliansku napríklad vznikla feministická skupina, kde sa ženy učia oceňovať autoritu iných žien a vzťahy medzi ženami (Murarová in: Aspekt 1/1994). Dôležitý je tu vzťah k matke, ale aj princíp materskosti, ktorý vôbec nemusí byť viazaný len na pokrvnú matku. Ide o rozvíjanie princípu starostlivosti, lásky a podpory medzi ženami i v samotnej spoločnosti.

Materský princíp, zväčša spájaný so ženami, tak nadobúda ďalší rozmer. Starostlivosť o vlastné deti sa rozširuje za hranice príbuzenstva a stáva sa princípom fungovania vo svete. Materstvo je významnou, ale rozhodne nie jedinou súčasťou identity ženy. Na rozvinutie individuality dievčaťa treba vytvoriť prostredie, kde bude mať reálnu možnosť zvoliť si svoj vlastný spôsob materstva a zvoliť si svoju životnú cestu.