Červená karta násiliu mužov


Červenú kartu násiliu ukazuje futbalová hviezda Thomas Helmer, ktorý sa zapojil do Mníchovskej kampane proti násiliu mužov na ženách a deťoch.

Sociológ a člen Národnej organizácie mužov proti sexizmu Michael Kimmel sa vo svojej práci venuje mužskej identite a problematike násilia páchaného mužmi. Zdôrazňuje, že páchanie násilia mužmi môžu zastaviť jedine muži:

Som presvedčený, že násilie mužov je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva; násilie sa stalo súčasťou toho, čo znamená byť mužom. Ide však o kultúrne produkované, spoločensky utvárané násilie. Nevychádza z našich génov, ale z našich mužských skúseností. Keby mužské násilie malo biologickú povahu, nemali by sme veľkú nádej, že sa s ním dá skoncovať. Najlepšie by hádam bolo zaviesť večierku — všetci muži by mali byť večer po ôsmej pozamykaní doma. Ak sú muži prirodzene násilnícki, potom sme divé zvieratá, ktoré patria do klietok, a nie do ulíc.

Ale ak je násilie mužov spoločensky utvárané, potom sa násilie mužov mení. Ak sa mení, možno ho meniť, a ak ho možno meniť, môže sa raz skončiť. Jednotliví muži sa môžu rozhodnúť pre transformáciu samých seba a prehodnotiť otázky násilia. A to znamená, že muži ako skupina môžu prevziať zodpovednosť za prelomenie mlčania o násilí mužov. To je slogan nášho každoročného dňa: bratského mieru, dňa mlčania, ktoré má ukončiť násilie mužov, dňa, keď muži po celej krajine spolu verejne proklamujú svoj nesúhlas s násilím mužov voči ženám.