Rozhodnutie mať dieťa

Výskumy a štatistiky ukazujú, že sa na Slovensku rodí ešte vždy veľmi veľa detí „neplánovane“. Politické, ekonomické a sociálne zmeny posledných rokov sa však prejavili aj v tejto oblasti: postupne sa zvyšuje vek, v ktorom mladí ľudia uzatvárajú manželstvo, a zvyšuje sa aj vek prvorodičiek, predovšetkým u žien s vyšším vzdelaním. K uvedomelému rodičovstvu prispela aj dostupná antikoncepcia a osveta v tejto oblasti.

Stereotypy však majú tuhý život a spoločnosť ešte vždy vyvíja silný tlak na ženy v istom veku, aby „sa poponáhľali“, lebo „biologické hodiny bijú na poplach“. Predstava, že žena má hodnotu len ako matka, je hlboko zakorenená. Je to jeden z najzávažnejších stereotypov, ktoré zásadným spôsobom zasahujú do osobného života konkrétnych dievčat a žien.

Iná otázka je realizovanie zámeru mať dieťa. Stereotypná predstava je, že dieťa možno priviesť na svet len v rámci heterosexuálneho manželstva. Táto predstava má ďalekosiahle dôsledky: manželstvo sa uzatvára preto, lebo „dieťa je na ceste“, alebo preto, že ak žena chce mať dieťa, „musí“ sa vydať. Pri stúpajúcom počte neplodných párov a rozvoji technológií asistovanej reprodukcie aj u nás vzniká nová situácia, ktorá prináša nové otázniky, nové možnosti, nové komplikácie, ale aj nové radosti.

Osvojenie si dieťaťa je takisto možnosťou, ako naplniť túžbu po dieťati. Aj osvojenie je zaťažené predsudkami ohľadne rasy, pohlavia, veku osvojeného dieťaťa, ale aj samotného osvojenia.