O autorkách, editorkách a organizáciách

 

Viera Bačová (1950), výskumníčka v odbore sociálna psychológia, vysokoškolská učiteľka, vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Spolupracuje s Aspektom.
Hana Bednaříková (1974), psychologička, pracuje v súkromnom sektore v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a pre neziskové organizácie ako facilitátorka. V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke.
Monika Bosá (1974), absolventka filozofie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študuje postgraduálne na Pedagogickej fakulte UK, spoluzakladateľka a riaditeľka o. z. EsFem.
Jana Cviková (1963), spoluzakladateľka feministického publikačného a vzdelávacieho projektu Aspekt, ktorý existuje od roku 1993. Prekladá z nemčiny.
Ivana Červenková (1977), absolventka psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v súčasnosti doktorandka na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK.
Paula Jójárt (1977), absolventka psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, Výberového vzdelávacieho spolku v Bratislave a rodových štúdií na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.
Jana Juráňová (1957), spoluzakladateľka feministického publikačného a vzdelávacieho projektu Aspekt, ktorý existuje od roku 1993. Autorka a prekladateľka.
Ľuba Kobová (1978), absolventka filozofie a estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a rodových štúdií na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Od roku 1998 spolupracuje s Aspektom.
Ľubica Lacinová (1959), študovala jadrovú fyziku, biofyziku a výtvarnú fotografiu. Venuje sa fyziológii živočíchov a molekulárnej biológii. Pracovala v Československu, na Slovensku (kde teraz žije), v USA a SRN. Spolupracuje s Aspektom.
Kateřina Lišková (1976), sociologička, študuje postgraduálne na Fakulte sociálnych štúdií v Brne, členka Gender centra Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, od roku 1998 spolupracuje s Aspektom.
Katarína Minarovičová (1976), učiteľka matematiky, etickej a občianskej výchovy, doktorandka na Katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2002 spolupracuje s Aspektom.
Sylvia Ondrisová (1973), ukončila postgraduálne štúdium psychológie, pracuje ako psychoterapeutka v privátnej praxi a úzko spolupracuje so združením Občan a demokracia ako lektorka a projektová koordinátorka.
Andrea Sváková (1977), absolventka psychológie a anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj rodových štúdií Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a psychológie na Filozofickej fakulte UK.
Juliana Szolnokiová (1946), knižná redaktorka a prekladateľka; od roku 1995 pracuje v Aspekte. Preložila z ruštiny a maďarčiny asi 25 kníh.

 

Občan a demokracia
Mimovládna nezisková organizácia s celoslovenským pôsobením, fungujúca od roku 1992. Svoje aktivity zameriava na šírenie a uplatňovanie princípov právneho štátu a demokracie a na posilňovanie občianskej participácie. Vzájomnou spoluprácou odborníčok a odborníkov z oblasti práva, psychológie a sociológie sa angažuje pri presadzovaní a uplatňovaní základných ľudských práv v každodennom živote, pomáha tvoriť a realizovať výcvikové programy, vydáva a prekladá publikácie určené pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
www.oad.sk
Aspekt
Záujmové združenie žien Aspekt ako nositeľ feministického vzdelávacieho a publikačného projektu zameraného na scitlivovanie vedomia na otázky rodovej problematiky vzniklo v roku 1993 v Bratislave. Odvtedy vydáva feministický kultúrny časopis ASPEKT (v rokoch 1993 – 2004 v papierovej podobe, v súčasnosti ako webzin ASPEKTin), usporadúva rôzne vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, spolupracuje s inými médiami a od roku 1996 vydáva aj knižné publikácie. Má bohaté medzinárodné kontakty, spolupracuje s domácimi mimovládnymi organizáciami, najmä v rámci Iniciatívy piata žena a občianskeho združenia Možnosť voľby.
www.aspekt.sk
ruzovyamodrysvet.sk
Pod týmto názvom sa skrýva projekt Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní, realizovaný v období marec 2005 — marec 2008 v rámci Iniciatívy Spoločenstva Equal z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Na projekte sa podieľajú štyri členské organizácie rozvojového partnerstva — Aspekt (vedúca partnerka, Bratislava), Občan a demokracia (Bratislava), Škola základ života, n. f., pri ZŠ Gorkého 21 (Trnava), Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica) — a ďalšie spolupracujúce organizácie, ako aj jednotlivkyne a jednotlivci.