Edičné poznámky

 

Hry, hračky a detská literatúra.
Belotti Gianini, Elena: Hry, hračky a detská literatúra. In: Aspekt 1/2000.
Typické dievča?
Grabrucker, Marianne: Typické dievča? Denník z prvých troch rokov života. Aspekt, Bratislava 2006.
Druhé pohlavie
Beauvoirová, Simone de: Detstvo. In: Druhé pohlavie. Obzor, Bratislava 1968.
„Správna žena“ a „správny muž“
Podľa: Cviková, Jana: To najdrahšie, čo máme. O sexuálnom zneužívaní detí. In: Aspekt 2/1997.
Obraz „správneho muža“ a „správnej ženy“ na Slovensku
Bútorová, Zora a kol: Ona a on na Slovensku. FOCUS, Bratislava 1996.
Dobrodružstvá Huckleberryho Finna
Twain, Mark: Dobrodružstvá Huckleberryho Finna. Tatran, Bratislava 1985.
Ako sa Lea nebála leva
Hevier, Daniel: Strašidelník. Knižka pre (ne)bojácne deti. Aspekt, Bratislava 1999.
O Karkulke
Juráňová, Jana: Iba baba. Aspekt, Bratislava 1999 (1. vyd.).
Čo sa skrýva v knihách pre deti
Podľa: Kritériá na hodnotenie kníh pre deti. In: Aspekt 1/2000.
Annin životopis
Montgomeryová, L. M.: Anna zo Zeleného domu. Mladé letá, Bratislava 1975.
Winnetou
May, Karl: Winnetou. I. diel. Mladé letá, Bratislava 1964.
Bačová, Viera: Prečo ženy prijímajú svoje znevýhodnenia v spoločnosti?
Príspevok je časťou riešenia projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/9191/02.
Rodové rozdiely v mzdách
Bútorová, Zora — Filadelfiová, Jarmila — Cviková, Jana — Gyárfášová, Oľga — Farkašová, Katarína: Ženy, muži a rovnosť príležitostí. In: Kollár, Miroslav — Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti II. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2002.
Obrázok
In: Frau und Mann: Partnerschaft. Bilder und Geschichten. Bohmann, Viedeň 1986.
XY. Identita muža
Badinter, Elisabeth: XY. Identita muža. Aspekt, Bratislava 1999.
Rodovo citlivá práca s chlapcami
Rozhovor Aspektu s Renate Egger (výber). In: Aspekt 1/2000.
(Rozhovor vznikol ako záznam seminára o prevencii násilia páchaného na ženách s rakúskou pedagogičkou a psychoterapeutkou, členkou predstavenstva siete rakúskych ženských domov.)
Znovuobjavenie mužskosti
Seidler, Viktor: Znovuobjavenie mužskosti. In: Aspekt 2/1996.
Kedy je reklama sexistická
Podľa letáku Kancelárie pre zrovnoprávnenie žien a mužov mesta Zürich. In: Kalendárka 2004. Aspekt, Bratislava 2003.
Násilie a rodové stereotypy
Rozhovor Aspektu s Renate Egger (výber). In: Aspekt 1/2000.
(Rozhovor vznikol ako záznam seminára o prevencii násilia páchaného na ženách s rakúskou pedagogičkou a psychoterapeutkou, členkou predstavenstva siete rakúskych ženských domov.)
Mýty a fakty o násilí na ženách
Podľa publikácie Konať proti násiliu na ženách. Pro Familia, Humenné, a Aspekt, Bratislava 2000.
Červená karta násiliu mužov
Plagáty z Mníchovskej kampane proti násiliu mužov na ženách a deťoch. In: Aspekt 3/1998.
Rodovo citlivá pedagogika ako prevencia násilia
Rozhovor Aspektu s Renate Egger (výber). In: Aspekt 1/2000.
(Rozhovor vznikol ako záznam seminára o prevencii násilia páchaného na ženách s rakúskou pedagogičkou a psychoterapeutkou, členkou predstavenstva siete rakúskych ženských domov.)
Obrázok
Export, Valie: Očakávanie, 1976. In: Aspekt 2/1997.
List otcovi
Kafka, Franz: List otcovi. Hevi, Bratislava 1995. Úryvky.
Otec a Osvienčim
Kertész, Imre: Kaddiš za nenarodené dieťa. Kalligram, Bratislava 2003. Úryvky.
(Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 2002.)
Revolúcia otcov
Badinter, Elisabeth: XY. Identita muža. Aspekt, Bratislava 1999.
Rodiče bez křídel
Šálek, Marek: Rodiče bez křídel. In: Ženská práva jsou lidská práva. Zborník prednášok. Nesehnutí, Brno 2002.
O materskej praxi
Kiczková, Zuzana: O myslení matiek. Fiktívny rozhovor so Sarou Ruddick. In: Aspekt 1/1994.
Rodovo citlivá práca s dievčatami
Rozhovor Aspektu s Renate Egger (výber). In: Aspekt 1/2000.
(Rozhovor vznikol ako záznam seminára o prevencii násilia páchaného na ženách s rakúskou pedagogičkou a psychoterapeutkou, členkou predstavenstva siete rakúskych ženských domov.)
Caroline Herschelová
Juráňová, Jana: Fiktívny rozhovor s Caroline Herschel. In: Kalendárka 2002. Aspekt, Bratislava 2001.
Marlyn Meltzerová
Juráňová, Jana: Fiktívny rozhovor s Marlyn Meltzer. In: Kalendárka 2002. Aspekt, Bratislava 2001.
Jean Bartiková
Juráňová, Jana: Fiktívny rozhovor s Jean Bartik. In: Kalendárka 2002. Aspekt, Bratislava 2001.
Obrázky
Drozdik, Orshi: Mozog na podpätkoch. Inštalácia 1992–1993. In: Aspekt 3/1997.
Ďalšie pramene a literatúra

 

Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Litera, Bratislava 1997.
Detská encyklopédia. Mladé letá, Bratislava 1961.
Nemčina pre najmenších. SPN, Bratislava 1985.
Studnička. Čítanka pre 2. ročník ZŠ. SPN, Bratislava 1996 (1. vyd.).
Šlabikár. SPN, Bratislava 1990.
Šlabikár. Čítanka pre prvý ročník základnej deväťročnej školy. SPN, Bratislava 1961.
Šlabikár I. a II. časť. SPN (8. vyd.), Bratislava 1998.

 

Aspekt 1/2000, Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi.
Glosár rodovej terminológie. glosar.aspekt.sk
Mole, S.: Colours of the Rainbow: Exploring issues of sexuality and difference. Health Promotion Service, Londýn 1995.
Moore, Stephen: Sociology Alive! Stanley Thornes (Publishers) Ltd., Londýn 1990.
Worell, Judith (ed.): Encyclopedia of Women and Gender. I. zv., Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, Londýn, Sydney, Tokio 2001.

 

A ďalšie učebnice, encyklopedické diela, príručky, internetové materiály, osobné archívy, redakčný archív Aspektu, časopisy, noviny.

 

Priezviská zahraničných autoriek sa v publikáciách Aspektu neprechyľujú. Keďže publikácia Ružový a modrý svet je určená pre školy, priezviská zahraničných autoriek sa používajú v prechýlenej podobe. V bibliografických údajoch sa uvádzajú tvary podľa citovaného vydania.