Tieto rešerše literatúry k problematike rodu v pedagogike (realizované do augusta 2006) mapovali v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk štúdie a výsledky výskumov uverejnené v pedagogických a psychologických časopisoch a zborníkoch, publikácie a webové stránky, ktoré sa týkajú rodovo citlivej pedagogiky, feministickej pedagogiky a problematiky rodu v pedagogickom procese. V rámci projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole bola vytvorená nová rešerš literatúry (realizovaná do marca 2010) na témy týkajúce sa diskriminácie (napríklad z dôvodu pohlavia, sexuálnej orientácie či materstva, diskriminácia na trhu práce atď.).

Ďalšie upozornenia na literatúru, články a webové stránky k témam súvisiacim s rodovou rovnosťou vo výchove a vzdelávaní sú vítané. A nezabúdajte pritom, že existujú aj knižnice.

Výber literatúry o diskriminácii

V rámci projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole sme pre vás vytvorili tento výber literatúry a ďalších zdrojov na témy týkajúce sa diskriminácie (realizované do marca 2010).

Knižnice

Špecializované knižnice s literatúrou z feministickej a rodovej teórie a praxe

Knihy inojazyčné

Prehľad inojazyčnej literatúry vám pomôže zorientovať sa v publikáciách, ktoré sa venujú feministickej pedagogike, otázkam rodu vo vzdelávaní a feministickému výskumu školského prostredia. Pri publikáciách, ktoré sú dostupné v knižniciach v Bratislave a v Brne, nájdete skratky daných knižníc.

Knihy v slovenčine a v češtine

Publikácie v slovenčine a češtine prinášajú nielen teoretické východiská rodovo citlivej pedagogiky, ale aj praktické návody, ako pracovať s deťmi tak, aby sme rozpoznali rodové stereotypy vo výchovno-vzdelávacom procese a prispievali ich narúšaním k väčšej rodovej rovnosti vo vzdelávaní a v spoločnosti.

Články z časopisov a zborníkov

Anotované štúdie uverejnené v slovenských a českých pedagogických a psychologických časopisoch a zborníkoch, doplnené o neanotovaný zoznam štúdií z pedagogickej teórie a praxe, ktoré sa dotýkajú sa problematiky rodu.

Diplomové, rigorózne a dizertačné práce

Anotovaný prehľad diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, ktoré sa týkajú problematiky rodu v pedagogickej teórii a praxi. Práce sú z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Zoznam nie je konečný a môže byť doplnený aj o vašu prácu. Knižnica Aspektu má záujem o diplomové, rigorózne alebo dizertačné práce s rodovo špecifickou problematikou, práce uplatňujúce feministické východiská z oblasti pedagogiky. Svoju prácu (prípadne krátku anotáciu o práci) môžete poslať v elektronickej podobe (najlepšie v komprimovanom formáte) e-mailom na adresu kniznica@aspekt.sk alebo priniesť osobne počas knižničných hodín pre verejnosť.

Webové stránky

Odkazy na webové stránky, ktoré ponúkajú informácie z oblasti rodovo citlivej pedagogiky.