Akreditovaný kurz

Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien

Ťažiskom projektu ruzovyamodrysvet.sk sú rôznorodé vzdelávacie aktivity určené pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl a pre poslucháčky a poslucháčov pedagogických fakúlt. Rodová rovnosť ako nástroj spoločenských zmien – úvod do problematiky je akreditovaný vzdelávací kurz, ktorý vznikol na základe trojročných skúseností projektu so vzdelávaním a vzdelávaním sa.

Na jeho vytvorení úzko spolupracovali Občan a demokracia a ASPEKT. V projekte ruzovyamodrysvet.sk spolu s ďalšími odborníčkami a odborníkmi rozvíjali základné moduly kurzu, ich náplň a metodické prístupy.

Kurz tvorí osem tém, ktoré sú rozložené do ôsmich modulov po 10 tréningových hodinách. Jednotlivé moduly môžu účastníčky a účastníci absolvovať osobitne, vo vzájomnej kombinácii i v celom rozsahu všetkých ôsmich modulov. Náplňou kurzu sú prednášky, diskusie, modelové situácie, analýza dokumentov a učenie sa praxou.

1 Rodové stereotypy
- Modul zameraný na definíciu základných pojmov, spoznanie štruktúry rodových stereotypov, dôvodov a mechanizmov prijímania a spôsobov udržiavania stereotypov a ich dôsledkov pre ženy a mužov na rôznych úrovniach spoločenského života.

2 Základy rodovo citlivej pedagogiky
- Modul s dôrazom na identifikáciu rodových stereotypov v školskom prostredí - v učebniciach a textoch. Cieľom modulu je zvýšiť citlivosť na prítomnosť a udržiavanie stereotypov v každodenne pedagogickej práci.

3 Deľba práce medzi ženami a mužmi
- Nosnou témou modulu je rodovo špecifická deľba práce. Účastníčky a účastníci sa oboznámia s ekonomickými a mocenskými dopadmi deľby práce medzi ženami a mužmi, s dôrazom na horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na trhu práce.

4 Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo

- Modul orientovaný na pochopenie súvislosti medzi rodovými stereotypmi a modelmi rodičovstva – materstva a otcovstva, na stereotypné vnímanie mužskosti, ktoré vytvára bariéry pri rozvíjaní plnohodnotných citových vzťahov otcov k deťom, ako aj na problematiku zosúlaďovania súkromného a pracovného života.

5 Diskriminácia v zamestnaní

- Dominantnou témou modulu je zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia a rodu, s dôrazom na vnútroštátne, medzinárodné a európske právne aspekty. Účastníčky a účastníci sa oboznámia s problematikou rovnosti žien a mužov v odmeňovaní, ako aj s problematikou viacnásobnej diskriminácie žien v zamestnaní.

6 Mýtus krásy
- Modul zameraný na problematiku mýtu krásy - krásy ako súčasti identity dievčat a žien. Cieľom bude najmä identifikovať formy, v akých mýtus krásy pôsobí na ženy a dievčatá, pričom poskytne možnosť osvojiť si potrebné informácie a zručnosti umožňujúce rozvíjať kritický pohľad na mýtus krásy.

7 Násilie páchané na ženách
- Témou je rodová podmienenosť násilia na ženách, ako aj súvislosti medzi násilím, rodovými stereotypmi a nerovným postavením žien v spoločnosti i rodine s dôrazom na vytváranie prostredia neakceptujúceho akékoľvek násilie.

8 Ženy v politike
- Modul vytvára priestor pre otvorenie často tabuizovanej témy rovnocennej participácie žien na verejnej moci a bariérach, ktoré jej bránia. Účastníčky a účastníci tréningu získajú prehľad o inštitucionálnych a štruktúrnych predpokladoch pre rovnocennú participáciu žien na verejnej moci.

Jednotlivé tematické moduly budú viesť odborníčky zo združení ASPEKT a Občan a demokracia (Jana Cviková, Janka Debreceniová, Jana Juráňová, Šarlota Pufflerová, Silvia Ondrisová) a ďalšie expertky na rodovú problematiku, ktoré s týmito organizáciami spolupracujú.

Bližšie informácie o kurze získate, keď nám napíšete na adresu administrativa (zavinac) aspekt (bodka) sk.