Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk 2/2021

Pandémia ukazuje, aká dôležitá je práca v oblasti starostlivosti a ako málo uznania sa jej dostáva. Heslo „zvládneme to" nepriznane stálo predovšetkým na práci lekárok a zdravotných sestier v nemocniciach, predavačiek v potravinách, upratovačiek, učiteliek, ktoré sa museli zo dňa na deň bez podpory naučiť novej profesii, na práci matiek, ktoré popri práci z domu zabezpečovali chod domácnosti aj podporu vzdelávania svojich detí. A na neviditeľnej práci mnohých ďalších žien.

Žiadnej z týchto profesií či rolí sa nedostalo skutočnej podpory a uznania. Potlesky z okien zväčša nenasledovala finančná, psychologická či akákoľvek iná podpora.

Práca, ktorú si vyžaduje zabezpečovanie starostlivosti, sa však nezačala prehliadať až v pandémii. Už dávno vieme, že práca ľudí, ktorí sa starajú o naše prežitie alebo lepšiu kvalitu života, je dlhodobo nedocenená. Dôstojné pracovné podmienky, dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie či ekonomická istota nepatria v našej spoločnosti tým, ktorí sa starajú o ľudí, ale najmä tým, ktorí vytvárajú ekonomický zisk.

Nízke symbolické a finančné ohodnotenie súvisí aj s tým, že starostlivosť vykonávajú predovšetkým ženy a že sa prisudzuje ženám. Od žien sa očakáva, že ju budú vykonávať s radosťou, ochotne, „prirodzene". Lenže my na túto „mystiku ženskosti" neskočíme, dobre vieme, že neexistuje ženská a mužská práca, je len práca, ktorú treba urobiť. A starať sa treba stále.

Pandémia zasiahla ženy vo väčšej miere aj ekonomicky. Už pred ňou zarábali menej ako muži, v dôsledku čoho budú mať ekonomické dôsledky pandémie pre ženy horšie následky. Častejšie pracujú na prekérnych - nedôstojných a neistých - pracovných pozíciách, napríklad v skrátených úväzkoch či práci na dohodu, ktoré pri zhoršení ekonomickej situácie ako prvé čelia riziku prepúšťania.

Negatívny dosah pandémie na životy žien teda súvisí s tým, aké postavenie sa v spoločnosti pripisuje ženám a ako je hodnotená práca, ktorá súvisí so starostlivosťou a za ktorú majú podľa rodových očakávaní zodpovedať predovšetkým ony.

Pripravili sme pre vás sériu metodík, prostredníctvom ktorých môžete tieto témy otvoriť so svojimi žiačkami a žiakmi. Vychádzajú z pedagogického konštruktivizmu, rodovej kompetencie a kritickej pedagogiky. Spravte si v triede inú hodinu občianskej náuky, etickej výchovy či techniky.

*

Ako sa mali počas pandémie učiteľky a učitelia

Iná hodina etiky či občianskej náuky

Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila duševné zdravie a pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov. Zároveň zviditeľnila, že na zabezpečovanie psychickej a pracovnej podpory vyučujúcich chýba systémová podpora. Téma prežívania a postavenia učiteliek a učiteľov sa v konečnom dôsledku dotýka aj žiactva a kvality jeho vzdelávania, preto by mala byť súčasťou vyučovacieho procesu.

*

Neplatená reprodukčná práca

Iná hodina etiky či občianskej náuky

Značná časť práce, ktorú ľudia vykonávajú, nie je dostatočne viditeľná a oceňovaná. Ide najmä o takzvanú reprodukčnú prácu, ktorá sa týka starostlivosti o deti, rodinu a domácnosť. Prostredníctvom tejto práce sa udržuje a reprodukuje spoločnosť, pracovná sila či kultúra. Bez tejto práce by spoločnosť nemohla fungovať. Často je však neplatená a zväčša ju vykonávajú ženy, čo je dôsledkom rodových stereotypov a rodovej deľby práce v spoločnosti. Problém neplatenej reprodukčnej práce sa bezprostredne týka života mladých ľudí, preto by sa mal reflektovať aj v rámci vyučovacieho procesu.

*

Emocionálna práca

Iná hodina etiky či občianskej náuky

Súčasťou našich životov je aj tzv. emocionálna práca. Tento pojem zaviedla sociologička Arlie Hochschild, aby ním pomenovala tú časť práce na pracovisku, ktorá sa prejavuje viditeľným prispôsobovaním alebo predstieraním emócií, ako aj potláčaním skutočných emócií (analyzovala prácu letušiek). Emocionálnu prácu však vykonávame aj v bežnom živote, aby sme v druhých ľuďoch vzbudili pocit pohody alebo bezpečia. Zväčša ju vykonávajú ženy ako súčasť starostlivosti o rodinu a domácnosť. Záťaž spojená s emocionálnou prácou môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie, preto je dôležité, aby sa tejto téme venovala pozornosť aj v rámci vzdelávacieho procesu.

*

Prekérna (nedôstojná, neistá) práca

Iná hodina etiky či občianskej náuky

Mnohí ľudia dnes vykonávajú prácu, v ktorej majú zníženú pracovnoprávnu ochranu a nižšie mzdy. Majú síce platenú prácu, ale podmienky, v akých pracujú, sú neisté a nedôstojné. Napríklad majú veľmi nízku mzdu, pracujú nútene na živnosť alebo dohodu, nemajú nárok na dovolenku, náhradu príjmu počas práceneschopnosti alebo za nich zamestnávateľ neodvádza zdravotné a sociálne poistenie. Takáto situácia sa nazýva prekérna (prekarizovaná, nedôstojná, neistá) práca. Riziku prekérnej práce bude v budúcnosti vystavená aj súčasná mládež, preto je dôležité, aby sa s týmto problémom oboznámili už v škole.

 

ČÍTAJTE ŇJÚVINKY V PDF.

 

***

Budeme rady, ak pre vás budú ňjúvinky z webovej stránky ruzovyamodrysvet.sk zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Záujemkyne a záujemcovia o ňjúvinky môžu požiadať o ich zasielanie na adrese ram@aspekt.sk, v predmete správy uveďte SUBSCRIBE. Ak chcete, aby sme vás vyradili z adresára ňjúviniek, pošlite mail s predmetom správy UNSUBSCRIBE.

***

Webový portál ruzovyamodrysvet.sk spravuje ASPEKT www.aspekt.sk.

Kontakt: ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 /52 49 16 39, ram@aspekt.sk.

***