Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk 2/2011 – ŠPECIÁL ZA ŽIVOT BEZ NÁSILIA

Tento bulletin prináša informácie o novinkách na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk,  ktorá je zameraná na rodovo citlivú pedagogiku a na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia, ako aj iným formám diskriminácie. Cieľom tohto webového portálu je prispievať k atmosfére spolupráce v škole a k uplatňovaniu rovnosti príležitostí. Pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov, dievčat a chlapcov (nielen) vo výchove a vzdelávaní.

 

*
Iná hodina etiky: Zapojte sa do medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu a príďte sa pozrieť na divadelný happening Bábkového divadla na Rázcestí s názvom VEC: Cesta číslo 05. Po predstavení sa môžete pridať k verejnému zhromaždeniu Vypískajme násilie. Od 21. novembra do 5. decembra v mestách Banská Bystrica, Poprad, Košice, Prešov, Michalovce, Martin, Bratislava.

 

*
Iná hodina výtvarnej výchovy: Rozhodnite o víťazných prácach súťaže Násilie páchané na ženách nie je IN - KONAJME. Do 29. 11. môžete na sociálnej sieti Facebook hlasovať za videá, plagáty a fotografie, ktoré podľa vás zaujímavou formou tematizujú život bez rodovo podmieneného násilia.

 

*
Iná hodina občianskej výchovy: „Jedným z najväčších negatív ostáva fakt, že problematika násilia páchaného na ženách nie je doposiaľ systematicky riešená v jej rodovom kontexte." Uvádza to Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR.

 

*
Iná hodina občianskej výchovy: „Samotné poskytovanie nechráneného ubytovania pre ženy zažívajúce násilie a ich deti nestačí. Kľúčovým prvkom, ktorý bezpečné ženské domy ženám a ich deťom poskytujú, je posilnenie k tomu, aby prevzali kontrolu nad svojím životom." Uvádzajú autorky publikácie Bezpečný ženský dom Dušana Karlovská, Sylvia Králová a Natália Krokavcová.

 

*
Každý rok na prelome novembra a decembra je 16 dní na celom svete venovaných aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Toto obdobie je vymedzené Medzinárodným dňom proti násiliu páchanému na ženách (25. novembra) a Medzinárodným dňom ľudských práv (10. decembra), čo poukazuje na skutočnosť, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien. Na našej webovej stránke sa dozviete, ako súvisí rodovo podmienené násilie s rodovými stereotypmi, alebo ako môže rodovo citlivá výchova pomôcť v prevencii násilia páchaného na ženách.

 

***

Budeme rady, ak pre vás budú ňjúvinky z webovej stránky ruzovyamodrysvet.sk zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Záujemkyne a záujemcovia o ňjúvinky môžu požiadať o ich zasielanie na adrese ram@aspekt.sk, v predmete správy uveďte SUBSCRIBE. Ak chcete, aby sme vás vyradili z adresára ňjúviniek, pošlite mail s predmetom správy UNSUBSCRIBE.

 

****
Webový portál ruzovyamodrysvet.sk spravuje ASPEKT www.aspekt.sk.

Kontakt: ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 /52 49 16 39, ram@aspekt.sk.