Ukončenie kauzy neoprávneného použitia textov
Ospravedlnenie občianskeho združenia Empíria za neoprávnené použitie textov z našej webovej stránky

V rámci realizácie projektov IS EQUAL, konkrétne v rámci Národnej tematickej siete priority č. 4 (Znižovanie rozdielov medzi rodmi a podporovanie pracovnej desegregácie) došlo zo strany OZ Empíria k neoprávnenému použitiu textov viacerých autoriek, publikovaných na stránkach www.aspekt.sk, www.oad.sk, www.ruzovyamodrysvet.sk (a ďalších). OZ Empíria neoprávnene použilo tieto texty v materiáloch vytlačených a využívaných v rámci svojho projektu. Združenia ASPEKT a Občan a demokracia sa ohradili voči porušeniu autorských, editorských a vydavateľských práv.
Po takmer dvojročných prieťahoch sa združeniam ASPEKT a Občan a demokracia podarilo dosiahnuť s OZ Empíria mimosúdne vyrovnanie. Toto vyrovnanie predpokladalo priame doručenie ospravedlnenia všetkým inštitúciám, ktorým OZ Empíria distribuovala problematické publikácie (združenie odoslalo celkom 28 listov), skartáciu existujúcich exemplárov publikácií a uverejnenie textu ospravedlnenia na webových stránkach www.aspekt.sk, www.oad.sk, www.ruzovyamodrysvet.sk, www.changenet.sk. a www.equal.sk, ako aj na svojej webovej stránke.


Ospravedlnenie občianskeho združenia Empíria za porušenie autorských práv
V rámci realizácie projektu IS EQUAL „Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami“ v rokoch 2005-2007 zo zdrojov Európskeho spoločenstva a štátneho rozpočtu SR boli v gescii Občianskeho združenia Empíria spracované písomné informačné materiály pod názvami „Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami“, „Rodová rovnosť a voľba povolania“ a „Rovnosť pohlaví“.
Musíme s ľútosťou konštatovať, že nedbanlivosťou niektorých členov expertného tímu združenia došlo pri príprave uvedených materiálov k neoprávnenému použitiu textov viacerých autoriek, publikovaných na webových stránkach www.aspekt.sk, www.oad.sk, www.ruzovyamodrysvet.sk a v knižnej podobe. Z uvedeného vyplýva, že došlo k porušeniu autorských práv, či už osobnostných, ako aj majetkových, tak vo vzťahu k jednotlivým autorkám a editorkám, ako aj k vydavateľom.
V tejto súvislosti naše občianske združenie nemôže odporúčať používanie uvedených písomných informačných materiálov a úctivo žiada o nešírenie a vrátenie dotknutých materiálov, pokiaľ sú ešte v dispozícii tretích osôb, za účelom ich skartácie.
Na uvedenom základe sa Občianske združenie Empíria ospravedlňuje Záujmovému združeniu žien ASPEKT a občianskemu združeniu Občan a demokracia za zrejmé porušenia autorských práv k viacerým publikáciám týchto združení (napr. Cviková, J. – Juráňová, J. ed.: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky, Občan a demokracia a ASPEKT 2005, 2. knižné vydanie; dostupné aj ako Ružový a modrý svet (online) na http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/ruzovy-a-modry-svet-(cd-rom)/ruzovy-a-modry-svet; Glosár rodovej terminológie, dostupné na http://glosar.aspekt.sk; ďalšie texty najmä z internetových portálov www.aspekt.sk a www.ruzovyamodrysvet.sk). Rozsiahle časti týchto publikácií boli bez ich vedomia a súhlasu použité spôsobom, ktorý o. i. vytváral mylný dojem o autorstve, editorstve a vydavateľských organizáciách týchto diel. Neoprávnený zásah zároveň značným spôsobom devalvoval hodnotu týchto diel.