Zoznámte sa s prírastkami v našej knižnici

Zoznámte sa s prírastkami v našej knižnici

Viete o nich? Príďte a prečítajte si: "Na ceste k rovnosti"; "Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch"; "Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ"; "Gender mainstreaming v praxi"; "Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata"; "Sprievodca rovnosťou príležitostí na trhu práce"

 

PUFFLEROVÁ, Šarlota (ed.): Na ceste k rovnosti. Občan a demokracia, Bratislava 2008, 131 strán. ISBN 978-80-89140-17-6

Publikácia Na ceste k rovnosti opisuje aktivity a výstupy rovnomenného projektu. Obsahuje kľúčové zistenia výskumov realizovaných v rámci projektu, prípadové štúdie, závery verejných diskusií, odporúčania i stručný opis jednotlivých aktivít realizovaných v úzkej partnerskej spolupráci štyroch mimovládnych organizácií - Občan a demokracia, Inštitút pre verejné otázky, Partners for Democratic Change Slovensko a Hlava 98.  

JÓJÁRT, Paula: Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch: Implementácia, monitorovanie a hodnotenie na úrovni operačných programov. Programové obdobie 2007-2013. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí. 92 strán. ISBN 978-80-89125-13-5

Príručka je určená pre zamestnancov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SORO, VÚC, atď.) ako aj pre odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP. Ponúka nástroje na uplatňovanie rovnosti príležitostí pri implementovaní, monitorovaní a hodnotení operačných programov a monitorovaní a odbornom hodnotení projektov.

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

PIETRUCHOVÁ, Oľga: Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ: 11 krokov k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti pri príprave a riadení projektov. Programové obdobie 2007-2013. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor rodovej rovnosti a rovností príležitostí. 84 strán. ISBN 978-80-89125-12-8

Príručka je určená hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplatňovania príspevku k horizontálnej priorite rovnosť príležitostí pri podávaní žiadosti o NFP ako aj počas celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení).

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

PIETRUCHOVÁ, Oľga (ed.): Gender mainstreaming v praxi. Príručka. OKAT PLUS, Bratislava, 144 strán. ISBN 978-80-88720-14-0

Publikácia Gender mainstreaming v praxi (uplatňovanie rodového hľadiska) je rozšírenou verziou prvej publikovanej príručky z roku 2001. Delí sa na dve časti: prvá pokrýva oblasť metodológie, druhá rodové súhrny. V snahe zohľadniť v príručke regionálne špecifiká a posilniť jej praktické využitie bolo do nej zaradených približne 25 aktuálnych prípadových štúdií z oblasti uplatňovania rodového hľadiska a rodovo zameraných iniciatív. Okrem toho tu nájdete aj prílohu Rodová analýza: stručný sprievodca, ktorá je prepracovaná a doplnená o nové prípadové štúdie a príklady. Časť Rodové súhrny obsahuje nové súhrnné informácie o problematike HIV/AIDS, rozvoji súkromného sektora, energii a životnom prostredí a revidovanú verziu súhrnov o zamestnanosti, chudobe, makroekonomike, obchode, armáde a obrane štátu.

Ciprová, Kristýna (ed.): Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata / Promoting Gender Equality. Selected Issues. . Česká ženská lobby, Praha 2009.

Publikácia Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata vznikla v rámci projektu Prosazování genderové rovnsoti v období CZ PRESS.V období českého predsedníctva Európskej únii (január - jún 2009) sa téme rovnosti žien a mužov nevenovala patričná pozornosť. Preto sa Česká ženská lobby rozhodla realizovať v období predsedníctva alternatívne aktivity, ktoré poukazovali na problémy súvisiace s pozíciou žien a mužov v spoločnosti.

Publikácia nadväzuje na päť okrúhlych stolov, ktoré realizovali organizácie Českej ženskej lobby: ženy v politike, domáce násilie, antidiskriminačná legislatíva, postavenie migrantiek a práva žien počas tehotenstva, pri pôrode a v šestonedelí. Pblikované texty slúžia ako kritický pohľad neziskových organizácií a prinášajú návrhy riešení.

Celú publikáciu v pdf. formáte nájdete tu.

Fond sociálneho rozvoja: Sprievodca rovnosťou príležitostí na trhu práce. Iniciatíva Spoločenstva EQUAL v Slovenskej republike, Bratislava, 2008. Fond sociálneho rozvoja ako Národná podporná štruktúra IS EQUAL. 112 strán.

Publikácia vznikla na základe poznatkov a skúseností z realizácie projektov podporených v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, ktorá na Slovensku prebiehala od roku 2004 ako jeden z rámcových programov Európskej únie. V každej kapitole nájdete informácie o východiskovej situácii v Slovenskej republike v predmetnej oblasti, banku dobrých nápadov, ktorá sumarizuje, čomu sa venovali jednotlivé projekty a časť poukazujúcu na to, čo sa prostredníctvom projektov podarilo zmeniť alebo odhaliť.