Z dielne slovenských feministických filozofiek

Z dielne slovenských feministických filozofiek

Nové pôvodné publikácie slovenských feministických filozofiek Mariany Szapuovej, Zuzany Kiczkovej, Etely Farkašovej a ďalších v našej knižnici: "Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania"; "Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí"; "Podoby filozofovania včera a dnes".

 

 

SZAPUOVÁ, Mariana (ed.): Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania. Centrum rodových štúdií, Bratislava, 2009, 328 strán. ISBN: 978-80-969389-7-1

Čo si o svojej práci myslia vedkyne a vedci, vysokoškolskí učitelia a učiteľky? Ako reflektujú a žijú nároky kladené na ich prácu? Aké vedné a vysokoškolské politiky a predstavy o „robení dobrej vedy" ich podmieňujú? Autorky štúdií v tejto publikácii ponúkajú analýzu kontextov a podôb tvorby vedeckého poznania. V oblasti vysokoškolskej vedy, výskumu a vyučovania identifikujú zásadné témy: dôležitosť inštitucionálneho prostredia a epistemických komunít ako aktérov poznania, meniacu sa časovú organizáciu vedeckej práce, vyučovania a realizácie vedeckej kariéry, premeny rodových rol jednotlivcov aj rodového charakteru inštitúcií a ďalšie.

SZAPUOVÁ, Mariana, KICZKOVÁ, Zuzana, ZEZULOVÁ, Jana (eds.): Na ceste k rodovej rovnosti.Ženy a muži v akademickom prostredí. PhDr. Milan Štefanko - IRIS, Bratislava 2009, 420 strán. ISBN: 978-80-89256-40-2

Problematika postavenia žien v akademickom prostredí všeobecne a vo vede a výskume zvlášť nepatrí v našej spoločnosti k témam, ktoré sú v popredí teoretického, politického a širšieho spoločenského záujmu. Týmto otázkam sa na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť ani zo strany sociálneho výskumu. Podceňuje sa význam vedeckého výskumu horizontálnej a vertikálnej segregácie na základe príslušnosti k rodu a nereflektujú sa dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.

LALÍKOVÁ, Erika, SZAPUOVÁ, Mariana (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes. IRIS, Bratislava 2009, 319 strán. ISBN 978-80-89238-27-9

Zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti životného jubilea Etely Farkašovej (27. 2. 2009) je rozdelený do dvoch častí. Autorky a autori textov reflektujú viaceré aktuálne problémy feministickej filozofie a tematizujú otázky, ktoré na slovenskej filozofickej scéne rozvíja vo svojich prácach Etela Farkašová a venujú sa  aj rozličným aspektom jej literárnej tvorby.

Obsah publikácie v pdf. formáte nájdete tu.