Skúsenosti s uplatňovaním rodového hľadiska

Skúsenosti s uplatňovaním rodového hľadiska

„Spravodlivosť medzi rodmi nie je prirodzená.
Ani nespravodlivosť medzi rodmi nie je prirodzená.
Preto musíme vzťah medzi rodmi spoluvytvárať."
(Gertrud Astrom)

Stratégia Európskej únie gender mainstreaming, teda uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých rozhodovacích procesoch, je dôležitým nástrojom rodovej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie rodovej rovnosti. Má sa záväzne uplatňovať tak vo vysokej a komunálnej politike, ako aj vo verejnej správe či na školách. Stiahnite si slovenské vydanie publikácie nemeckej expertky Barbary Stiegler Ako uplatňovať rodové hľadisko, v ktorej sa dozviete, čo je rodové hľadisko a ako sa dá uplatňovať v konkrétnej organizácii. Ďalšie čítanie o tejto téme nájdete v publikácii Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický potenciál uplatňovania rodového hľadiska?, ktorá umožňuje porovnať skúsenosti s gender mainstreamingom v Slovenskej republike a v Nemecku.

V rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk sa o stratégii gender mainstreaming hovorilo často. Napríklad v prezentácii rakúskych kolegýň z organizácie Netzwerk österreichischer Mädchen- und Frauenberatunsgstellen na seminári o rodovej rovnosti vo vzdelávaní, ktorý sa uskutočnil v rámci nadnárodnej spolupráce projektu: Stratégia uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreaming) vychádza z toho, že vzťah rodov zohráva úlohu vo všetkých oblastiach života, a teda aj v škole. Uplatňovanie rodového hľadiska znamená zapojenie rodovej perspektívy do všetkých procesov, do plánovania, rozhodovania, vyhodnocovania. Vníma rozdiel medzi biologickým pohlavím (sex) a sociálnym pohlavím, teda rodom (gender); reflektuje skutočnosť, že roly žien a mužov v spoločnosti sú premenlivé a meniteľné. Presadzuje sa zhora nadol, čo znamená, že vedúce pracovníčky a pracovníci majú povinnosť zohľadňovať rodovú perspektívu pri dianí v danej inštitúcii. Napríklad v Rakúsku sa v systéme vzdelávania presadzuje zásada: „Vzdelávanie je nástrojom na dosiahnutie rovnosti žien a mužov."

Čo môže zmeniť uplatňovanie rodového hľadiska v oblasti vzdelávania: vytvorenie rodovo citlivého odborného pohľadu, podporovanie rodovej kompetencie, podporovanie vzájomného uznania.
Aký je úžitok z uplatňovania rodového hľadiska pre vzdelávacie zariadenia:
zlepšenie imidžu, priekopnícka úloha, presadzovanie hodnôt, zabezpečenie kvality pedagogickej práce, zlepšenie pracovnej klímy.
Čo môžeme urobiť v škole: usilovať sa o rovnocennosť žien a mužov, dievčat a chlapcov;
reflektovať svoje vlastné očakávania voči mužom a ženám, dievčatám a chlapcom; vyberať také obsahy, ktoré oslovujú mužov a ženy, dievčatá a chlapcov; zohľadňovať potreby žien a mužov, dievčat a chlapcov; podporovať vzájomný rešpekt medzi rodmi.