Sexualizovaná realita pracovních vztahů

Sexualizovaná realita pracovních vztahů

Sexuálne obťažovanie je jedným z prejavov a súčasne jednou z príčin rodovej nerovnosti na trhu práce. Ovplyvňuje finančné ohodnotenie, možnosti postupu, rovnosť príležitostí žien a mužov v zamestnaní, ale aj jednotlivé faktory pracovného prostredia a organizačnej kultúry. Sexuálne obťažovanie zahŕňa širokú škálu možných nátlakov vytvárajúcich nepriateľské a stresujúce prostredie, čo často vedie k tomu, že jeho obete opustia zamestnanie kvôli dlhotrvajúcim tlakom a systematickému znižovaniu sebavedomia. Fenomén sexuálneho obťažovania pôsobí ako nástroj systematického znižovania statusu žien v zamestnaní. Vo všeobecnom povedomí verejnosti je sexuálne obťažovanie často vnímané ako čisto súkromná záležitosť, čím sú zásadným spôsobom popieraná mocenské vzťahy, ktoré majú v problematike obťažovania a sexuálneho obťažovania rozhodujúci význam.
Kniha "Sexualizovaná realita pracovních vztahů" je výsledkom sociologického výskumu obťažovania na základe pohlavia a sexuálneho obťažovania, ktorý realizovalo oddelenie Gender & sociologie SOÚ AV ČR. Autorky v tejto publikácii prezentujú teoretické východiská výskumu, ako aj analýzy jednotlivých výskumov, ktoré boli zamerané na konkrétny typ aktérov: zamestnanci a zamestnankyne, vedenie podnikov a organizácií, obete obťažovania a sexuálneho obťažovania, odbory. Kniha obsahuje aj vysvetlenie právnych súvislostí problematiky sexuálneho obťažovania v českom a európskom práve. Súčasťou publikácie je slovníček pojmov.

Křížková, Alena - Maříková, Hana - Uhde, Zuzana (eds.): Sexualizovaná realita pracovních vztahů: Analýza sexuálního obtěžování v České republice. SOÚ AV ČR, Praha  2006, 156 strán. ISBN 80-7330-090-7 (dar od SOÚ AV ČR)