Rodové dôsledky krízy
Aspekty vybraných prípadov

Rodové dôsledky krízy

Akým spôsobom sa hospodárska kríza dotkla žien na Slovensku? Ako ich ovplyvnili zákony, ktoré vláda prijala na podporu rodiny? Čo kríza znamenala pre tie hospodárske odvetvia, v ktorých pracuje prevaha žien? Aj tieto otázky si položili autorky publikácie Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov.

Trinásty zborník radu Aspekty tvoria tri rôzne štúdie.V prvej analýze Jarmila Filadelfiová prináša štatistické údaje o zmenách na trhu práce, ku ktorým počas finančnej a hospodárskej krízy došlo. Zameriava sa na otázku, aké dôsledky mala kríza pre mužov a ženy, ako ovplyvňovala ich (ne)zamestnanosť a ako sa menila ich sociálna situácia. Hoci ide o údaje, ktoré mali byť zohľadňované už pri tvorbe protikrízových opatrení vlády, Filadelfiová ich verejne tematizuje ako prvá na Slovensku. Zároveň skúma, aké sú rodové implikácie protikrízových opatrení, ktoré vláda prijala.

Prípadová štúdia Janky Debrecéniovej sa venuje zákonom prijatým na „podporu rodiny". Podobne ako protikrízové opatrenia vlády boli aj tieto zákony väčšinovo vnímané ako rodovo neutrálne. Debrecéniová upriamuje pozornosť na ich rodové dôsledky, ktoré vyplývajú aj zo skutočnosti, že starostlivosť o rodinu, resp. o deti je na Slovensku stále predovšetkým na pleciach žien.

Zuzana Maďarová sa vo svojej analýze vládnych a opozičných diskurzov snaží priblížiť, akým spôsobom vláda a najsilnejšia opozičná strana tematizovali hospodársku krízu, ako ju využívali na zdôvodnenie svojich krokov, prípadne na diskreditáciu politických oponentov. Obsahová analýza médií prináša stručný obraz o tom, akým spôsobom novinárky a novinári využívali krízu ako rámec pre ďalšie témy, vrátane rodovej (ne)rovnosti, kriminality alebo trhu práce.

Štúdie sprevádzajú úryvky z rozhovorov so ženami z materských centier v Detve, v Hriňovej v Asociácii materských centier v Bratislave.

Celú publikáciu si môžete stiahnuť tu.