Politiky a političky
Aspekty politickej subjektivity žien

Politiky a političky

Publikácia Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien obsahuje štyri štúdie, ktoré analyzujú vybrané situácie z politickej scény na Slovensku. Spájajú rôzne časové horizonty, spoločenské situácie, ako aj rôzne formy a chápania politiky. Venujú pozornosť menám vrcholových političiek i aktuálnym situáciám politického vyjednávania a politickej (re)prezentácie. Zasadzujú ich pritom do širšieho kontextu, keď sa vracajú k počiatkom a východiskám aktuálnej účasti žien v politike. Knihu môžete využiť na hodine dejepisu, občianskej výchovy alebo náuky o spoločnosti.

Analýza Alexandry Ostertágovej pod názvom Úspešná, a predsa „slabá"? načrtáva spôsob, akým médiá konštruovali obraz prvej slovenskej premiérky Ivety Radičovej počas významných úspechov jej politickej kariéry. Zuzana Maďarová sa v štúdii Konštrukcia komunálnej politiky ako domova zamerala na otázku, aký obraz političky a politiky ponúkla predvolebná kampaň kandidátky na primátorku hlavného mesta SR Magdalény Vášáryovej. Ľubica Kobová skúma v štúdii Limity biopolitiky politiku reprodukčného zdravia v súvislosti s Národným programom ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a Iniciatívou za možnosť voľby. Pod názvom Ženy Novembra uverejňuje Zuzana Maďarová časť analýzy rozhovorov s aktérkami udalostí Novembra 1989, a dodáva tak nový rozmer skúmaniu nízkej účasti žien v politike.

Publikácia prešla odbornou recenziou. Recenzovali ju PhDr. Andrej Findor, PhD. - Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a Viera Lorencová, PhD. - Fitchburg State University, Massachusetts, USA. Z posudkov vyberáme:

Snahou tejto publikácie je podnietiť hľadanie nových foriem subjektivít, ktoré si vyžadujú odkrytie a odmietnutie diskurzívnych konštrukcií politických subjektivít žien reprodukujúcich existujúce mocenské vzťahy založené na spoločenskej subordinácii žien. Jej zámerom je prostredníctvom kritickej reflexie inšpirovať zmenu v artikulovaní politických subjektivít žien v súčasnom spoločenskom diskurze na Slovensku a poukázať na možnosti diskurzívnej seba-konštrukcie subjektivít ako nástroja potencionálneho narušenia normatívnych mocenských vzťahov.
Viera Lorencová

Všetky príspevky sú orientované na konkrétne výskumné a zároveň aj politické problémy. Takáto problémová orientácia legitimuje výskumné perspektívy autoriek a zároveň prináša (v slovenských publikáciách podobného druhu nie príliš rozšírenú) „pridanú hodnotu" k empirickým analýzam, ktoré zriedka upozorňujú na mocenské aspekty kategorizačných, klasifikačných a reprezentačných praktík. Publikácia ponúka rozmanité sondy do rôznych empirických oblastí vytvárania politickej subjektivity žien, a preto má všetky predpoklady, aby zaujala rôznorodú cieľovú skupinu potenciálnych čitateliek a čitateľov.
Andrej Findor

OBSAH Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (Ľubica Kobová - Zuzana Maďarová - Alexandra Ostertágová; Jana Cviková, ed.)

Editoriál (Jana Cviková - Zuzana Maďarová)