Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW
Iná hodina občianskej výchovy

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW „Jedným z najväčších negatív ostáva fakt, že problematika násilia páchaného na ženách nie je doposiaľ systematicky riešená v jej rodovom kontexte.“ Uvádza to Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR (2011), ktorá sleduje, ako si Slovensko plní svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Kapitola Násilie páchané na ženách sa venuje zásadným problémom Slovenska v oblasti legislatívy, služieb, prevencie a potreby interdisciplinárneho prístupu k rodovo podmienenému násiliu.

Viac o publikácii sa dozviete TU.