Histórie žien
Aspekty písania a čítania

Histórie žien

Zborník Histórie žien. Aspekty písania a čítania je venovaný mnohovrstvovej histórii žien v stredoeurópskom priestore. Sústreďuje sa na málo známe až neznáme ženské osobnosti a nazerá na dejiny toho priestoru z pohľadu participácie a úlohy žien v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote. Vychádza z podujatia Dvaapoldňa ASPEKTiek tojest Histórie žien, ktoré bolo vyvrcholením trojročného projektu Histórie žien a hľadaním ďalších perspektív v oblasti odhaľovania, reinterpretovania, čítania, písania, rozprávania, znovuprežívania, akceptovania ... histórií žien. Zborník je zostavený z konferenčných príspevkov a ďalších materiálov z rovnomennej interdisciplinárnej konferencie, ktorá bola súčasťou podujatia.

Príspevky odrážajú široký časový záber (od konca 18. storočia až po súčasnosť) i tematickú pestrosť konferencie a približujú súčasný stav bádania historiografie, filozofie, pedagogiky a ďalších spoločenských vied na Slovensku. Obsahuje tiež štúdie z oblasti práva, divadelnej vedy a výtvarného umenia. Súčasťou publikácie je aj výber ukážok dobových textov z novín a časopisov, či úryvok z divadelnej hry, ktoré ilustrujú a komplexne dopĺňajú konferenčné príspevky. Zborník Histórie žien. Aspekty písania a čítania sa zameriava na osobnosti, témy a udalosti, ktoré stále nie sú súčasťou nášho bežného ponímania dejín, ani jej zaužívanej interpretácie, ani dejepisných učebných osnov. Publikácia môže preto byť zdrojom nového poznania a informácií pre všetkých, čo sa chcú dozvedieť viac o málo zmapovaných miestach ženskej histórie.

OBSAH