Hana Gregorová - Slovenka pri knihe
Čítanka

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe

„Je Slovenka účastná slovenského národného obrodenia?“ - aj túto otázku o účasti žien v kultúre si kládla Hana Gregorová, autorka dodnes jedinečného kulturologického diela „Slovenka pri krbe a knihe“. Už v roku 1929(!) v ňom vyzdvihla podceňovaný prínos žien k rozvoju slovenskej kultúry a na naše pomery neobvykle triezvo v úvodnom slove konštatovala: „Keď teda hľadíme relatívne a porovnáme s úrovňou muža, ktorá z európskeho stanoviska tiež neobstála, nuž nie sme v práve viac žiadať.“

Hoci ju dejiny slovenskej literatúry predstavujú najmä ako manželku významného slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, našu pozornosť si zaslúži nielen ich vzťah naplnený hľadaním rovnocenného partnerstva, ale i prozaické a publicistické dielo tejto nekompromisnej autorskej osobnosti.

Nový rad knižnej edície ASPEKT Čítanka úzko súvisí s dlhoročným projektom Histórie žien feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT. Ambíciou Čítanky je pokračovať v hľadaní ženskej literárnej tradície, histórie a v znovuobjavovaní autoriek, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou literárneho kánonu, a teda ani bežných učebníc a čítaniek. Preto je prvá Čítanka venovaná Hane Gregorovej, ktorá za svoj pomerne dlhý život napísala množstvo kníh, no vedomosti o nej odkazujú skôr na jej manželské spolužitie s Jozefom Gregorom Tajovským. Takmer na všetky jej diela sa postupne zabudlo i napriek tomu, že témy, ktoré Gregorová vo svojich prózach, esejach a spomienkových knihách prinášala, sú aj dnes veľmi pálčivé. Jej dielo je pozoruhodné a výnimočné i tým, že ako jedna z mála, ba dokonca ako prvá Slovenka, otvorene tematizovala úsilie žien o rovnoprávnosť.

Hana Gregorová bola vo svojej dobe zavrhovaná a neskôr zabúdaná, vytesňovaná. Pritom jej práce sú pre literatúru písanú zo ženskej skúsenosti na Slovensku kľúčové a ponúkajú fascinujúce svedectvo o dobe svojho vzniku, o známych spisovateľkách – predchodkyniach i súčasníčkach - a ich literárnej tvorbe a vypovedajú aj o samej autorke a jej emancipačných snahách. Čítanka Hana Gregorová - Slovenka pri knihe prináša výber z prozaickej, publicistickej a memoárovej tvorby tejto autorky.

Čítanka z diela Hany Gregorovej Slovenka pri knihe sprítomňuje písanie žien z dôb minulých a zároveň poukazuje na mnohotvárnosť „tradičnej" ženskej roly na Slovensku. Čítankový prístup k textom sa sústreďuje na dôležitú líniu v pomerne rozsiahlej tvorbe Hany Gregorovej - na reflexiu postavenia žien.

Hana Gregorová si proti dobovej konvencii nástojčivo vydobýjala právo na vzdelanie, tvorbu, rovnocenné partnerstvo i verejné účinkovanie; zasadzovala sa za práva pre súčasníčky a žiadala uznanie pre predchodkyne. A hoci od jej smrti uplynulo päťdesiat rokov, mnohé z jej výrokov by ešte dnes na Slovensku boli neprípustne radikálnym feministickým huncútstvom: „Čo vo vzdelanom svete bolo dávno samozrejmosťou, to u nás čo len spomenúť znamenalo odvahu i obavu pred odsudzujúcou kritikou.“ (Spomienky)

Už pred šesťdesiatimi rokmi sa pri príležitosti MDŽ spisovateľka Hana Gregorová vyjadrila proti sentimentálnej skleníkovej výchove žien a proti tomu, aby žena zostávala zavretá medzi štyrmi stenami svojej rodiny: „Koľko pretvárky, koľko neúprimnosti, nepravého vzťahu v otázkach spolužitia k otázkam života vôbec nemravne vnucovala takáto výchova,“ či „Moderná žena nebude predstierať niečo, čo neuznáva, čo je proti jej presvedčeniu, len aby zachránila dobrú atmosféru a pokoj v rodine. A nebude to žiadať od nej ani muž.“

Na Slovensku síce žena musela robiť všetko, čo bolo treba, no „akonáhle by jej vystúpenie bolo dostávalo samostatnosti feministickej, hneď tu boli strachy o jej citovosť ženskú a oddanosť domácnosti. Koľko žien bolo umlčaných a koľké sa ani neodvážili hlesnúť verejne v otázkach mimo literatúry, lebo vedeli, že budú zakríknuté,“ napísala o účasti žien v národnom obrodení vo svojom kľúčovom diele „Slovenka pri krbe a knihe“ Hana Gregorová. Dôrazom na ženskú kultúrnu tradíciu sa toto dielo zaraďuje do kontextu európskeho feministického myslenia, v roku 1929 totiž vyšla aj významná esej Virginie Woolf „Vlastná izba“.

V Čítanke z diela Hany Gregorovej uverejňujeme predposlednú kapitolu jej významného diela „Slovenka pri krbe a knihe“ (pôvodné vydanie 1929), z ktorej tu prinášame krátku ukážku.
Vo svojej jedinečnej literárnosociologickej skici Gregorová pripomína viaceré ženy z minulosti, ktoré by si zaslúžili miesto v dejinách slovenskej literatúry. Kladie a zodpovedá ústrednú otázku, či sa Slovenky podieľali na národnom obrodení. „Slovenka pri krbe a knihe“ obsahuje celkom 13 kapitol, ktoré chronologicky od najstarších čias po autorkinu súčasnosť (ba dokonca akýsi výhľad či apel do budúcnosti), zhŕňajú poznatky, ktoré sa Gregorovej podarilo pozbierať o účinkovaní žien v národnom obrodení.

OBSAH Hana Gregorová: Slovenka pri knihe. Čítanka

Stručný životopis Hany Gregorovej

Hana Gregorová v rodovo citlivom divadelnom predstavení