Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodovej nerovnosti (nielen) v škole

Hlavným cieľom projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole, ktorý sa začal v novembri 2009 a trvá do marca 2010, je zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti v záujme odstraňovania rodovej nerovnosti so zameraním na oblasť školstva a jeho spoločenského kontextu.
V rámci projektu sa zameriavame predovšetkým na prekonávanie rodových stereotypov a rodovej nerovnosti vo vzdelávaní so zohľadnením rodu ako častej zložky viacnásobnej diskriminácie. Za týmto účelom upravujeme a aktualizujeme materiály na portáli www.ruzovyamodrysvet.sk, vytvárame nové materiály pre štúdium problematiky rodovej rovnosti vo vzdelávaní, šírime informácie, zabezpečujeme činnosť knižnice. Zameriavame sa na aktuálne problémy rodovej rovnosti a nediskriminačných prístupov, pričom sa usilujeme zohľadňovať záujmy rôznych cieľových skupín.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah je výlučne zodpovedná organizácia ASPEKT. Projekt je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

V rámci tohto projektu vznikli o. i. rešerše literatúry a ďalších zdrojov na témy týkajúce sa diskriminácie (diskriminácia, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie, diskriminácia na trhu práce, obchodovanie so ženami, reprodukčné a sexuálne zdravie, materstvo, sexuálne zneužívanie a obťažovanie, rasizmus, xenofóbia, intolerancia, antisemitizmus, sexizmus, ženy v politike, násilie na ženách, násilie na deťoch).