Podporujeme učiteľský štrajk

Podporujeme dobré vzdelanie, a preto podporujeme učiteľský štrajk. Zlepšenie postavenia učiteliek a učiteľov predstavuje základný predpoklad zlepšenia kvality nielen ich života, ale aj vzdelania a rodovej rovnosti v školstve i v celej spoločnosti. Čítajte viac v publikáciách Učiteľské povolanie a Rodový pohľad na školstvo.

Publikácia Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole (ASPEKT 2008), ktorá vznikla ako súčasť projektu ruzovyamodrysvet.sk, prináša výsledky analýzy kvalitatívnych rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Na publikáciu nadviazala knižka Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík (ASPEKT 2008). Autorky Jana Cviková a Jarmila Filadelfiová sa v nej zamerali na vybrané kľúčové riziká, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rôznych rodových nerovností v škole - či už vo vzťahu k žiačkam a žiakom, vyučujúcim, alebo učebným metódam, obsahu vyučovania a pod.

Súvislosti medzi postavením učiteliek a učiteľov, rodovou deľbou práce a rodovou rovnosťou nielen v školstve, ale i na celospoločenskej úrovni zhŕňa Jana Cviková:

„Pri pokuse o zmapovanie kľúčových rizík školstva z rodového hľadiska, ktorého výsledky predstavujeme v tejto publikácii, sme okrem ďalších rizík identifikovali ako jedno z najzávažnejších práve situáciu hlavných aktérov - učiteliek a učiteľov. Najmä v oblasti nespravodlivého odmeňovania je situácia učiteliek a učiteľov ukážkovým príkladom rodovo podmieneného znevýhodnenia ´ženského´ povolania (a ešte väčšmi ´ženských´ oblastí tohto povolania), pričom toto znevýhodnenie zasahuje vo feminizovanom povolaní ženy i mužov (hoci odlišným spôsobom), ako aj tých, s ktorými pracujú, teda žiačky a žiakov. Pritom poukazujeme na to, že je dôležité, aby rodovo relevantný výskum neredukoval rodové hľadisko na členenie kvantitatívnych (resp. kvalitatívnych) údajov podľa pohlavia (hoci i takéto údaje často v SR chýbajú), ale aby využíval sociálne utváranú kategóriu rodu ako produktívny kritický nástroj skúmania spoločnosti (pozri Glosár rodovej terminológie). O feminizácii učiteľského povolania sa síce zmieňujú takmer všetky aktuálne výskumy i dokumenty týkajúce sa situácie v školstve, no keď bez poznania rodových dimenzií deľby práce zjednodušene stotožňujú feminizáciu s ´problémom´, len sa ďalej podieľajú na reprodukovaní a utvrdzovaní diferencujúceho chápania ´ženskosti´ a ´mužskosti´ v našej spoločnosti, ktoré je podstatou hierarchického hodnotenia ´ženskej´ a ´mužskej´ práce, a v tomto prípade je teda základnou príčinou nedocenenia učiteľstva ako ´ženského´ povolania."

Stiahnite si publikácie Rodový pohľad na školstvo a Učiteľské povolanie. Obe knihy nájdete aj v knižnici ASPEKTU.