Násilie? NIE!
Iná hodina náuky o spoločnosti

Násilie páchané na ženách je vážny spoločenský problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 15 až 71% žien z rôznych krajín informuje o zážitku fyzického alebo sexuálneho násilia zo strany intímneho partnera. Na Slovensku referovalo o takomto zážitku 21% žien (Bodnárová a kol., 2008).

Konajme proti násiliu páchanému na ženách. O tom, čo môže urobiť každá a každý z nás na podporu života bez rodovo podmieneného násilia, si prečítate v knižnici ASPEKTU, ktorá je pre vás prístupná každý utorok a stredu.

Výber knižných titulov k problematike násilia páchaného na ženách v knižnici ASPEKTU.

Vzorec násilia páchaného na ženách. Expertný seminár s Monikou Grochovou

Čo je násilie páchané na ženách

Konať proti násiliu na ženách. Násilie páchané na ženách je jedným z najzávažnejších a najčastejších porušovaní ľudských práv žien

Výber literatúry na tému : Násilie páchané na ženách (inojazyčná literatúra)

Násilie páchané na ženách v kontexte CEDAW. Iná hodina občianskej výchovy