Načo je dejinám literatúry kategória rodu?
Jana Cviková

Vznik nových modelov a verzií literárnej historiografie umožnilo zistenie, že neutralita" písania dejín (nielen) literatúry je často poznačená rodovou predpojatosťou. Korene tejto predpojatosti tkvejú tak v minulosti, ktorá je predmetom historiografického skúmania a písania, ako aj v súčasnosti, ktorá ovplyvňuje vzorce vnímania minulého a jeho premien či presnejšie premien písania o minulom.

Štúdiu Jany Cvikovej o kategórii rodu v dejinách literatúry, ktorá vyšla v časopise World Literature Studies, č. 4, roč. 2 (19), 2010, nájdete TU.