Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní

Ženy v Európe musia pracovať o niekoľko mesiacov viac, aby zarobili rovnakú mzdu, akú muži zarobia za 12 mesiacov. Upozorňuje na to Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní, ktorý si pripomíname 15. apríla. Práve v Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní majú ženy na svojom konte takú mzdu, akú mali muži už v posledný deň predchádzajúceho roka. Na Slovensku by ženy museli pracovať na „mužskú" mzdu ešte o mesiac dlhšie.

Ženy na Slovensku zarábajú o štvrtinu menej než muži. S týmto rozdielom sa umiestňujeme na popredných miestach európskeho rebríčka. Často počúvame, že je to vlastne ich rozhodnutie alebo dôsledok prirodzenej deľby práce medzi ženami a mužmi. Je však napríklad nerovná deľba platenej a neplatenej práce medzi ženami a mužmi skutočne "prirodzená"? Znamená to vari, že prirodzená je nespravodlivosť vo vzťahoch žien a mužov? Otázkami spravodlivosti v rodových vzťahoch sa zaoberá aj nová publikácia ASPEKTU. Nemecká expertka na rodovú rovnosť Barbara Stiegler v nej uvádza, že prvým cieľom pri dosahovaní rovnosti žien a mužov je nastolenie spravodlivosti v rodových vzťahoch, teda rovnaké rozdeľovanie zdrojov, čo konkrétne "znamená, že muži majú v porovnaní so ženami a ženy v porovnaní s mužmi k dispozícii rovnaký diel ekonomických prostriedkov a ekonomických právomocí; rovnaký diel platenej a neplatenej práce; rovnaký diel voľného času; rovnaký diel uznania; rovnaký diel moci; rovnaký diel zdravia; rovnaký diel vedomostí; rovnaký diel priestoru. Ide teda o rodovo spravodlivú participáciu na zdrojoch ako peniaze, moc, čas a poznanie." (S. 67)

 

O probléme nerovnosti v odmeňovaní nájdete viac v týchto publikáciách:

Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie. Prevencia ako cesta i cieľ Táto príručka pre školy prináša podnety a metodiky na prekonávanie rodových stereotypov, ktoré je nevyhnutné pre podporu dievčat a chlapcov pri výbere rodovo netradičných povolaní, a teda pre rodovú desegregáciu na trhu práce.

Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov Jedným z dôvodov nerovnosti v odmeňovaní je rozdeľovanie profesií na „ženské" a „mužské". V tejto publikácii sa uvádzajú možnosti využitia rôznych stratégií nastoľujúcich rodovú rovnosť v tejto oblasti, a to prostredníctvom podpory žien v mužských povolaniach a podpory mužov v ženských povolaniach; prostredníctvom zvyšovania hodnoty ženských povolaní zlepšením pracovných podmienok a ohodnotenia práce; no najmä prostredníctvom narúšania tradičného rozdelenia povolaní na ženské a mužské, a s tým súvisiaceho rozdelenia kompetencií na „ženské" (sociálne) a „mužské" (technické).

Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní V tejto publikácii sa medzi faktormi, ktoré výrazne zasahujú do rodových rozdielov v odmeňovaní, uvádza aj rodová segregácia na trhu práce, čiže rozdelenie povolaní a pracovných pozícií na "ženské" a "mužské", ako aj podhodnotenie tých odvetví a profesií, v ktorých prevažujú ženy.

Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík Medzi takéto feminizované a (nielen) finančne podhodnotené odvetvia patrí aj školstvo. Napríklad v roku 2006 tvorili ženy 75,6 percenta zo všetkých zamestnaných v školstve na Slovensku. Napriek tomu ženy v tomto odvetví často nedosahujú vedúce funkcie a ich platy sú v porovnaní s mužmi nižšie - muži v školstve zarábajú o 28,3 percenta viac ako ženy.

Sexualizovaná realita pracovních vztahů Sexuálne obťažovanie je jedným z prejavov a súčasne jednou z príčin rodovej nerovnosti na trhu práce. Ovplyvňuje finančné ohodnotenie, možnosti postupu, rovnosť príležitostí žien a mužov v zamestnaní, ale aj jednotlivé faktory pracovného prostredia a organizačnej kultúry.

EQ-Train: Equality Training for Trainers Medzinárodný projekt, ktorý sa zaoberá rôznymi aspektmi nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov; jeho súčasťou je tvorba a sprístupňovanie rôznych materiálov na túto tému. Urobte si napríklad kvíz o rodovej nerovnosti v odmeňovaní.