Ako žiačky a žiaci vnímajú kultúrnu rozmanitosť?
O publikácii Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku (red.)

Slovensko nikdy nebolo etnicky homogénnou krajinou. Migrácia dlhodobo ovplyvňuje etnické zloženie obyvateľstva a môžeme predpokladať, že sa bude zvyšovať podiel obyvateľstva z iných krajín sveta. V situácii, keď sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s kultúrnou odlišnosťou, je diskusia o vzdelávaní, ktoré má znižovať predsudky a stereotypy voči menšinám, čoraz aktuálnejšia. Tieto trendy by mal prostredníctvom multikultúrnej výchovy zohľadňovať aj náš vzdelávací systém tak, ako je to definované v Štátnom vzdelávacom programe.

Medzi mladými ľuďmi pretrvávajú stereotypy a predsudky voči rôznym menšinám. Vnímanie takzvaných starých alebo tradičných menšín (napríklad rómskej alebo maďarskej) je pritom predsudkami zaťažené oveľa viac ako vnímanie novovznikajúcich komunít (napríklad vietnamskej či islamskej). O nich nevedia žiačky a žiaci na základných školách takmer nič, a preto formovanie postojov k nim závisí od spôsobu informovania v spoločnosti.

Najviac informácií získavajú mladí ľudia práve z médií, preto sú mediálne výstupy dôležité. Aj pod negatívne stereotypizovanie (napríklad maďarskej alebo rómskej menšiny) sa do veľkej miery podpisujú v médiách prezentované vyhlásenia politikov, političiek a iných verejne činných osôb. V tomto prípade môže multikultúrna (ako aj mediálna) výchova zohrať tiež veľmi dôležitú úlohu, predovšetkým v podporovaní kritického myslenia mladých ľudí.

Uvedené zistenia vyplývajú z výskumu Vnímanie kultúrnej rozmanitosti žiakmi základných a škôl na Slovensku. Výskum je súčasťou publikácie Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku, ktorú vydala Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Kniha je súčasťou iniciatívy, ktorej cieľom je napomôcť efektívnemu zavádzaniu multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho systému.

Autorky a autori publikácie na základe výsledkov sociologického výskumu pomenúvajú možné prekážky a formujú odporúčania pre zavádzanie multikultúrnej výchovy do škôl. Upozorňujú, že súčasný systém vzdelávania vychádza z konzervatívnych pozícií, ktoré nerešpektujú kultúrnu a etnickú rôznorodosť. V ďalšej časti odporúčajú stanoviť základný obsah výučby, ktorý by bol záväzný pre učiteľky a učiteľov a zároveň vytvoriť ciele vyučovacieho procesu záväzné pre žiakov a žiačky. Tento postup by pomohol stanoviť určitý štandard pre výučbu multikultúrnej výchovy a zároveň by bolo možné na jeho základe merať výsledky multikultúrneho vzdelávania.

Pre efektívne zavedenie multikultúrnej výchovy do škôl je kľúčová aj kvalitná príprava budúcich učiteliek a učiteľov. Doteraz boli vyučujúci vedení viac k tomu, aby žiakom a žiačkam sprostredkúvali poznatky v rámci jednotlivých predmetov. Do budúcnosti bude treba tento prístup prehodnotiť. Keďže podľa výsledkov výskumu majú znalosti len malý vplyv na formovanie postojov žiačok a žiakov, je veľmi dôležité sprostredkovať mladým ľuďom aj „skúsenosť" s kultúrnou odlišnosťou, čo by sa malo prejaviť aj vo formách výučby. Príprava učiteľov a učiteliek by mala byť zameraná aj na mimoškolskú činnosť, prácu s rodinou a komunitou.

(Z tlačovej správy OSF a CVEK)

Celú publikáciu si môžete prečítať TU.

Viac o multikulturalite sa dočítate na www.multikulti.sk