Ako zastaviť násilie voči ženám a dievčatám?
Iná hodina občianskej výchovy

Ako zastaviť násilie voči ženám a dievčatám?

Prevencia. Ochrana. Stíhanie. Jednotný prístup. To sú štyri piliere, na ktorých stavia Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor.

Súčasťou občianskej výchovy sú aj ľudské práva, ich vývoj, politický a spoločenský význam. Na hodinách občianskej výchovy tak môžeme diskutovať napríklad o tom, že vývoj agendy ľudských práv smeroval od všeobecného prístupu k čoraz väčšej konkretizácii s cieľom zahrnúť práva rôznych spoločenských skupín. Príkladom diverzifikovanejšieho prístupu k ľudským právam sa stali aj ľudské práva žien. Najrozšírenejšie porušovanie ľudských práv žien je rodovo podmienené násilie, ktoré zažívajú milióny žien po celom svete. Len na Slovensku zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie jedna z troch žien (od svojich 15 rokov). Aj preto je dôležité citlivo hovoriť o probléme násilia, ktoré ženy a dievčatá zažívajú a o spôsoboch, ako takémuto násiliu predchádzať a ako ho zo spoločnosti odstraňovať.

Jedným z politických nástrojov sú medzinárodné dohovory, ktoré zaväzujú alebo motivujú štáty ku konkrétnym opatreniam vedúcim k spoločnosti bez násilia páchaného na ženách a dievčatách. K takýmto dohovorom patrí aj Istanbulský dohovor. Čo môže priniesť dokument, ktorý je považovaný za doteraz najlepšiu stratégiu pre spoločnosť bez násilia páchaného na ženách? Prečo ho Slovenská republika potrebuje?

Feministická organizácia Možnosť voľby pokračuje v kampani na podporu Istanbulského dohovoru. Upozorňuje na to, že hoci Slovensko v roku 2011 tento dokument podpísalo, doteraz ho neratifikovalo, teda sa nezaviazalo uplatňovať ho v praxi. Pozrite si infografiky, ktoré približujú Istanbulský dohovor a jeho dôležitý obsah.

Sledujte aj videá, v ktorých známi muži odmietli násilie páchané na ženách a vyjadrili podporu Istanbulskému dohovoru. Využite dostupné audiovizuálne materiály pre podnetnú diskusiu a inú hodinu občianskej výchovy.