Ako hovoriť o migrácii?
Iná hodina občianskej výchovy

Migrácia je aktuálna téma, o ktorej sa v súčasnosti veľa diskutuje. Zároveň sa v médiách, politických diskusiách či na sociálnych sieťach objavuje o migrantkách a migrantoch veľa mýtov a predsudkov voči nim. K otvorenej a tolerantnej demokratickej spoločnosti môžeme prispieť aj tak, že budeme o týchto mýtoch a predsudkoch hovoriť na vyučovacích hodinách. Pripravili sme výber kníh o migrácii, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre diskusie so študujúcimi a ktoré nájdete v knižnici ASPEKTU alebo online:

Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty opisuje príbehy rôznych žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch. Prináša aj príbehy migrantiek bez dokladov, ktoré sa usilujú nájsť si prácu, zotrvať v nej a zároveň sa postarať o rodinu. Prečítať si tiež môžete, aké rôzne stratégie odporu volia v situáciách, keď sa ocitnú mimo zákona, odkázané na svojich zamestnávateľov.

Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu nastoľuje otázku migrácie vo viacerých kapitolách. V štúdii Martiny Sekulovej sa napríklad dočítate o pracovných skúsenostiach a podmienkach žien zo Slovenska, ktoré pracujú ako opatrovateľky senioriek a seniorov v Rakúsku.

Migrantky medzi nami. Rodinné a rodové aspekty integrácie zhŕňa teoretické a metodologické východiská rodovo orientovaného výskumu migrácie, analyzuje bohatý empirický materiál získaný na základe hĺbkových rozhovorov s migrantkami z tretích krajín žijúcimi na Slovensku a v záverečnej časti ponúka expertný pohľad na migráciu žien na Slovensko.

Multikultúrna výchova v škole. Ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť je príspevok k aktuálnej diskusii o potrebe multikultúrneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

Migranti v meste. Prítomní a (ne)viditeľní sumarizuje výsledky prípadových štúdií skúmajúce život migrantov a migrantiek v troch mestách na Slovensku - v Senci, Prievidzi a Bratislave.

Migranti na slovenskom trhu práce. Problémy a perspektívy sa zaoberá ekonomickými aspektmi migrácie a integrácie migrantiek a migrantov. Sleduje najnovšie trendy vývoja medzinárodnej migrácie a približuje pozitívne stránky i nedostatky vo výskumnom a štatistickom pokrytí tejto témy.

Migrácia ako emócia. Multikultúrna zbierka esejí, aj o „nás" prináša eseje o živote ľudí, ktorí sa niekedy ocitli v situácii cudzinca alebo cudzinky.

 

Okrem týchto publikácií nájdete v knižnici ASPEKTU aj ďalšie tituly, z ktorých sme pre vás vybrali:

Mohanty, Chandra Talpade: Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. North Carolina: Duke University Press 2003.

Pajnik, Mojca a kol.: Immigrants, Who Are You? Research on Immigrants in Slovenia. Ljubljana: Mirovni Inštitut 2001.

Porubänová, Sylvia - Podlesná, Helena: Imigračný fenomén v kontexte sociálnej inklúzie. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny 2005.

Singer, Debora (ed.): Asylum is not gender neutral: Protecting women seeking asylum - A practical advocacy guide. Brussels: UNHCR Regional Representation 2007.

Uremović, Olga - Oerter, Gundula (eds.): Frauen zwischen Grenzen: Rassismus und Nationalismus in der feministischen Diskussion. Frankfurt am Main - New York: Campus Verlag 1994.

Vuilleumier, Marc: Immigrants and Refugees in Switzerland: An Outline History. Zürich: Pro Helvetia 1989

Wing, Adrien Katherine (ed.): Global Critical Race Feminism: An International Reader. New York - London: New York UP 2000.