ruzovyamodrysvet.sk 

Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní

Tento projekt realizuje rozvojové partnerstvo, ktoré tvoria:

ASPEKT, Bratislava (vedúca partnerka) www.aspekt.sk
Občan a demokracia, Bratislava www.oad.sk
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica www.bdnr.sk
Škola základ života, n.f. pri ZŠ Gorkého 21, Trnava www.zstulipan.sk

Projekt je realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (priorita číslo 4: Znižovanie rozdielov medzi rodmi a podporovanie pracovnej desegregácie; opatrenie: Rodový výskum, rodový audit a rodová senzibilizácia ako prostriedky dosiahnutia rovnosti žien a mužov na trhu práce).
Zameriava sa predovšetkým na scitlivenie rodového vedomia učiteliek a učiteľov a na zvýšenie ich odbornosti. Rodovo citlivý prístup v pedagogickej teórii a praxi je jedným zo základných predpokladov skvalitnenia výchovného a vzdelávacieho procesu. Súčasne vytvára predpoklady pre rodovú desegregáciu povolaní; je totiž významným faktorom odbúravania predsudkov pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu a pri výbere povolania.
Náš projekt nie je určený len školám, ale aj všetkým deťom a ich dospelým ☺.

Cieľ:

uplatňovanie rodovej perspektívy vo vzdelávacom procese ako predpoklad budúcej desegregácie povolaní.

Cieľové skupiny:

učiteľky, učitelia, žiačky, žiaci, študentky, študenti, expertky, experti, širšia odborná a laická verejnosť

Trvanie projektu:

marec 2005 – marec 2008, predĺžený do júna 2008

Projektové aktivity:

Edukačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny, ako napríklad semináre, prednášky, workshopy; pilotný projekt na základnej škole; letná škola pre učiteľky; divadelné prestavenia a ďalšie.

Publikácie o rodovo citlivej pedagogike. Východiskom projektu sa stala kniha Ružový a modrý svet, Rodové stereotypy a ich dôsledky, pre potreby projektu vyšla v roku 2005 v druhom vydaní. V roku 2006 sme pripravili rozšírenú verziu na CD-ROMe. Výstupom projektu budú aj publikácia a materiály o rodovej deľbe práce. 

Výskum zameraný na teóriu a prax rodovo citlivej pedagogiky na Slovensku je prvým pokusom o zmapovanie tejto problematiky u nás.

Kampaň má za úlohu rozšíriť výsledky projektu do radov odbornej i laickej verejnosti. Má prispieť ku kultivovaniu rodovej citlivosti spoločnosti, najmä v oblasti rodovo citlivej pedagogiky a rodovej deľby práce.

Nadnárodné partnerstvo WEGA zamerné na spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti rozvoja rodovej demokracie, rodovo citlivej kultúry a eliminácia rodovej diskriminácie.


Rozvojové partnerstvo:

Vedúca partnerka:

Aspekt

ASPEKT, Bratislava

www.aspekt.sk

Záujmové združenie žien Aspekt, prvá feministická mimovládna organizácia na Slovensku, oficiálne pôsobí od roku 1993. Vydávanie feministického časopisu Aspekt (dnes webzin ASPEKTin) sa postupne rozrástlo na široký vzdelávací a publikačný projekt. ASPEKT ako vedúca partnerka projekt koordinuje a podieľa sa na realizácii všetkých jeho aktivít.


Členky:

Občan a demokracia

Občan a demokracia, Bratislava

www.oad.sk

Mimovládna organizácia Občan a demokracia sa zameriava na šírenie právneho vedomia, na poskytovanie právnej pomoci a obhajovanie občianskych záujmov a práv. Na projekte ruzovyamodrysvet.sk spolupracuje v oblasti rodovo citlivého vzdelávania.

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

www.bdnr.sk

Divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici systematicky pracuje s témou rodovej citlivosti prostredníctvom divadelných predstavení a scénických čítaní, ak aj usporadúvaním diskusných stretnutí, výstav a ďalších podujatí. V rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk realizuje divadelné projekty a Klub EQ, spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela a i.

Škola základ života, n.f. pri Základnej škole na ulici Gorkého 21

www.zstulipan.sk

Základná škola na Gorkého ulici č. 21 poskytuje v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk priestor pre pilotný projekt zameraný na rodovo citlivú pedagogiku v ďalšom vzdelávaní pedagogičiek a v praxi.


Spolupráca:

Pedagogická fakulta a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
ďalšie a ďalší

Nadnárodná spolupráca:

WEGA

Women European Gender Actions

Nadnárodná spolupráca obohacuje projekt ruzovyamodrysvet.sk o skúsenosti zahraničných partneriek a umožňuje získavať nové poznatky v oblasti rodovo citlivej pedagogiky. Prostredníctvom nadnárodnej spolupráce sa zoznamujeme aj s rôznymi novými metódami uplatňovania rodového hľadiska, senzibilizácie spoločnosti pre nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov a i.


Nadnárodnú spoluprácu WEGA tvorí päť projektov. Okrem projektu ruzovyamodrysvet.sk zo Slovenska sú to:

ARIADNA (Španielsko)

http://www.equalariadna.org/

Z ODLIČNOSTJO DO ENAKOPRAVNOSTI MED SPOLOMA (Slovinsko)

http://www.oria.si/

ESS.ER.CI. Rewritten Social Contract (Taliansko)

http://www.progettoesserci.it/

KLARA - Netzwerk für Equal Pay und Gender Gleichstellung (Rakúsko)

http://www.netzwerk-frauenberatung.at/klara/