Nadnárodné partnerstvo WEGA

Nadnárodné partnerstvo WEGAOtázky a problémy znevýhodneného postavenia žien v spoločnosti, diskriminácie na trhu práce a negatívnych dopadov rodových stereotypov sú predmetom verejnej diskusie vo všetkých krajinách Európskej únie. Výmena skúseností s organizáciami podieľajúcimi sa na tvorbe podmienok pre uplatňovanie rovnosti príležitostí žien a mužov, ako aj hľadanie spoločných východísk na medzinárodnej úrovni boli preto prostredníctvom nadnárodnej spolupráce WEGA (Women European Gender Actions) jednou zo súčastí mnohopočetných aktivít projektu ruzovyamodrysvet.sk.

Jednotiacim cieľom nadnárodného partnerstva WEGA bol rozvoj rodovej demokracie, rodovo citlivej kultúry a eliminácia rodovej diskriminácie. Nadnárodná spolupráca obohatila projekt ruzovyamodrysvet.sk o skúsenosti zahraničných partneriek a umožnila získavať nové poznatky v oblasti rodovo citlivej pedagogiky, predovšetkým nových metód uplatňovania rodového hľadiska a senzibilizácie spoločnosti voči rodovej nerovnosti a diskriminácii .

Nadnárodnú spoluprácu WEGA tvorilo päť projektov. Okrem projektu ruzovyamodrysvet.sk zo Slovenska to boli:
ARIADNA (Španielsko)

Z ODLIČNOSTJO DO ENAKOPRAVNOSTI MED SPOLOMA (Slovinsko)

ESS.ER.CI. Rewritten Social Contract (Taliansko)

KLARA - Netzwerk für Equal Pay und Gender Gleichstellung (Rakúsko)

V priebehu dvojročnej spolupráce rozvojového partnerstva WEGA (2005 - 2007) sa uskutočnilo viacero spoločných stretnutí a podujatí:
  • Medzinárodná konferencia Rod, multikulturalita a trh práce (La Palma, Kanárske ostrovy) v októbri 2006.
  • Medzinárodná konferencia ruzovyamodrysvet.eu: Rodová senzibilizácia spoločnosti ako predpoklad rodovej rovnosti (Bratislava, Slovensko) v septembri 2006. 
  • Medzinárodná konferencia Ženy sveta: rod, mulikulturalizmus a trh práce (Santa Cruz de Tenerife, Kanárske ostrovy) v apríli 2007.
  • Medzinárodná konferencia Ženy a zamestnanie: porovnanie skúseností (Terst, Taliansko) v júni 2007.
  • Medzinárodný seminár venovaný problematike rovnosti v odmeňovaní X-Change: dlhá cesta k rovnosti v odmeňovaní. (Innsbruck, Rakúsko) v apríli 2006.
  • Séria seminárov a workshopov zameraná na výmenu skúseností a metodík rodovej senzibilizácie spoločnosti. a diskusiu o stratégiách budovania rodovo citlivej, nediskriminujúcej kultúry a rodovej senzibilizácie spoločnosti: Udine (Taliansko, december 2005), Viedeň (Rakúsko, február 2006), Innsbruck (Rakúsko, apríl 2006)
  • Pracovné stretnutie Bratislava – Trnava (Slovensko september 2006) – stretnutie medzinárodných partneriek projektu stretnutie zamerané na výmena skúseností a metodológií pri zavádzaní rodovej perspektívy v školstve a vzdelávaní, v rámci ktorého zahraničné partnerky navštívili partnerskú školu projektu – ZŠ na Gorkého ulici v Trnave, na ktorej tím spolupracujúcich pedagogičiek v úzkej spolupráci s Aspektom realizoval pilotný projekt ruzovyamodrysvet.sk. Na základe tohto stretnutia sa skúsenosti s projektom ruzovyamodrysvet.sk stali súčasťou vzdelávacej príručky pre školy Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie: Prevencia ako cesta i cieľ, ktorú vypracoval Inštitút pre ženy z Kanárskych ostrovov ako súčasť rozvojového partnerstva ARIADNA v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.


Záverečnú správu Nadnárodného partnerstva WEGA si môžete v angličtine prečítať TU.