ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PROJEKTU ruzovyamodrysvet.sk

projekt zameraný na rodovo citlivú pedagogiku

= rodovú kompetenciu

= uplatňovanie rodovej perspektívy vo vzdelávaní

= spravodlivosť v deľbe práce medzi ženami a mužmi

 

prečo rodovo citlivá pedagogika?

  • Umožňuje dievčatám a chlapcom rozvíjať čo najpestrejšie záujmy, schopnosti a spôsoby správania tak, že túto pestrosť neohraničujú ružovo-modré stereotypy.
  • Zdôrazňuje to, čo majú dievčatá a chlapci ako ľudské bytosti spoločné. Pretože ženy a muži nežijú na opačných póloch sveta.
  • Vychádza z toho, že obraz žien a mužov sa v čase a priestore mení. Predstava o typickej žene a typickom mužovi bola pred 100 rokmi iná ako dnes a líši sa aj od krajiny ku krajine.
  • Vie, že „ženskosť“ a „mužskosť“ nie sú vrodené vlastnosti. Získavajú sa vzdelávaním, výchovou a socializáciou.
  • Pýta sa na nespravodlivú deľbu práce medzi ženami a mužmi, ktorá sa začína už v šlabikároch: Kto sa stará o dieťa? Kto opravuje motorku? A čo to znamená pre budúcu voľbu povolania, odmeňovanie za vykonanú prácu, deľbu práce v domácnosti a pri starostlivosti o deti? Čo to znamená pre postavenie žien a mužov na verejnosti a v súkromí?
  • Pozrite si ukážku z prednášky Jany Cvikovej o rodovo citlivej pedagogike.

čo je rodová citlivosť?

  • Taký spôsob vnímania sveta, ktorý zohľadňuje fakt, že ľudia žijú v ženskej a mužskej „koži“. Tú kožu netvorí len naše biologické pohlavie, ako sa často zvykneme mylne domnievať. Omnoho viac ju (de)formuje ženská a mužská rodová rola. Rodová rola je akousi „sociálnou kožou“. Niekedy nám pomáha hladko fungovať, inokedy nás obmedzuje. Rodová citlivosť nám umožňuje vidieť rozdielne dôsledky spoločensky očakávanej ženskej a mužskej roly pre život žien a mužov.


čo robíme v projekte?

  • Učíme (sa), publikujeme, skúmame, pripravujeme pre vás túto webovú stránku.

Webová stránka projektu ponúka materiály na štúdium i na hru:

javisko

V tejto časti predstavujeme divadelné podujatia z produkcie Bábkového divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice, ktoré spracovávajú rôzne témy zaujímavé z rodového hľadiska a otvárajú širšie možnosti rodovej senzibilizácie všetkých vekových skupín. V rámci projektu vznikli inscenácie pre dospelých i pre deti.
Pozrite si video, v ktorom riaditeľka divadla Iveta Škripková hovorí o rodovo citlivom divadle.

„Zámerne hľadáme herecké podoby ženskej divadelnej reči a myslíme si, že je iná, ako tie, ktoré sa ponúkajú v bežných divadelných hrách.“ Iveta Škripková, BDNR, autorka, režisérka

učebňa
V učebni prinášame informácie o rozmanitých vzdelávacích aktivitách, ktoré sú určené predovšetkým učiteľkám a učiteľom, no nielen im.
Metodiky Janko a Marienka či Návšteva z vesmíru z knihy a z CD-ROMu Ružový a modrý svet, ako aj metodiky z príručky Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie z Kanárskych ostrovov možno využiť v rámci výchovných predmetov alebo pre inšpiráciu.
Tipy na študijnú literatúru mapujú štúdie a výsledky výskumov, ako aj publikácie a webové stránky týkajúce sa problematiky rodu v pedagogickom procese.
Semináre a prednášky na témy ako rod a jazyk, násilie na ženách a ď. priniesli študijné materiály pre ďalšie samovzdelávanie a pre prípravu na prácu v škole. Výsledkom edukačných aktivít, určených najmä učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, bol kurz  Rodová rovnosť  ako nástroj spoločenských zmien -  úvod do problematiky, akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Pozrite si ukážky o skúsenostiach s ďalším vzdelávaním.
Pilotný projekt realizuje ASPEKT v spolupráci s pedagogičkami zo ZŠ Gorkého 21 v Trnave formou ďalšieho vzdelávania, vyučovania a prípravy metodických materiálov. Pozrite si ukážky, v ktorom pedagogičky hovoria o svojich skúsenostiach z pilotného projektu.

„Treba začať pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, pretože ešte majú istý cit pre spravodlivosť. Dúfam, že to je tá správna cesta.“ Jana Cviková, ASPEKT

čitáreň
prináša Ružový a modrý svet online, ukážky z ďalších kníh, rozmanité texty – od štúdií po glosy.
Kniha Ružový a modrý svet poslúžila ako východisko pre projekt a jeho široko koncipované edukačné, výskumné a kampaňové aktivity.

„Láska, materstvo, rodičovstvo, sexualita, násilie, krása, hračky a nové technológie sú témy, o ktorých tu autorky a autori hovoria inak, ako sme boli doteraz zvyknuté a zvyknutí. Inakosť ich hlasov nás môže inšpirovať, aby sme aj my začali premýšľať o rodových stereotypoch, ktoré nás ochudobňujú.“ Zuzana Kiczková, Centrum rodových štúdií na FFUK, filozofka
„Příručka Ružový a modrý svet je na českém a slovenském knižním trhu vskutku ojedinělé dílo, věnované vyučujícím i rodičovské veřejnosti.“
Jana Valdrová, česká lingvistka


čo je cieľom projektu ruzovyamodrysvet.sk?

kto robí projekt ruzovyamodrysvet.sk?

  • od marca 2005 do júna 2008 projekt spoločne realizovali:

* ASPEKT, Bratislava (vedúca partnerka) www.aspekt.sk
Prvá feministická mimovládna organizácia na Slovensku. Viac ako 15 rokov uskutočňuje rozmanité vzdelávacie, publikačné, mediálne, výskumné a ďalšie aktivity zamerané na rodovú senzibilizáciu spoločnosti. Koordinuje projekt ruzovyamodrysvet.sk a podieľa sa na realizácii všetkých jeho aktivít.

* Občan a demokracia, Bratislava www.oad.sk
Zameriava sa na šírenie právneho vedomia, na poskytovanie právnej pomoci a obhajovanie občianskych záujmov a práv. Na projekte ruzovyamodrysvet.sk spolupracuje v oblasti rodovo citlivého vzdelávania učiteliek a učiteľov.

* Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica www.bdnr.sk
S témou rodovej citlivosti pracuje prostredníctvom divadelných predstavení, scénických čítaní i diskusných a ďalších podujatí. V projekte ruzovyamodrysvet.sk realizuje divadelné inscenácie a Klub EQ, spolupracuje s Pedagogickou fakultou a Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

* Škola základ života, n.f. pri ZŠ Gorkého 21, Trnava www.zstulipantt.edupage.org/
Základná škola v Trnave poskytuje priestor pre pilotný projekt zameraný na rodovo citlivú pedagogiku v ďalšom vzdelávaní pedagogičiek a pedagógov, ako aj v ich praxi.

Nadnárodná spolupráca WEGA (Women European Gender Actions) obohacuje projekt ruzovyamodrysvet.sk o skúsenosti zahraničných partneriek zo Španielska, Slovinska, Talianska a Rakúska.

ruzovyamodrysvet.sk Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní je projekt realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.