is equal

Projekt ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní) sa realizuje vďaka podpore Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť, podporuje rovnosť príležitostí a rozvoj ľudských zdrojov.