Rodovo citlivé vzdelávanie v podaní žiab na prameni

Rodovo citlivé vzdelávanie v podaní žiab na prameni

Občianske združenie Žába na prameni dohliada na prameň rodovej rovnosti v rôznych oblastiach spoločnosti. V roku 2007 združenie po prvý raz vyhlásilo súťaž o Zlatú divadelnú žabu, v ktorej sa úspešne umiestnila autorka, režisérka a riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí Iveta Horváthová (Škripková). V súťaži o súčasnú divadelnú hru reflektujúcu tému rovných príležitostí žien a mužov uspela so svojou hrou Predavačka koží.

Žába na prameni udelila aj ďalšie ocenenia, ktoré upozorňovali na pozitívne i negatívne výroky, články, udalosti a iné skutočnosti z hľadiska rodovej rovnosti. Súčasťou mnohých aktivít organizácie je aj rodovo citlivé vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov. Cieľom projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP) je vzdelávanie učiteliek a učiteľov v problematike rodu a rovných príležitostí, ako aj poskytnutie praktického návodu ako tieto vedomosti posúvať žiačkam a žiakom. V rámci projektu RPPP prebehlo šesť odborných seminárov, ktoré prebrali problematiku rodovej korektnosti v jazyku a venovali sa téme rodového zaťaženia školských pomôcok, učebníc i materiálov. Účastníčky a účastníci sa prizreli aj škole ako inštitúcii, v ktorej sa v mnohých rovinách prejavujú rodové aspekty a zistili, čo spraviť, aby pedagogické hodnotenie nebolo rodovo zaťažené.

Výsledkom projektu je aj metodická príručka s názvom Genderově citlivá výchova: Kde začít?.
Príručka určená pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl informuje o teórii socializácie dievčat a chlapcov a búra rodové stereotypy, ktoré sa opierajú o tzv. biologické predurčenia. Odborníčka na rodovo citlivý jazyk Jana Valdrová sa venuje jazyku, ktorý sa v školách bežne používa a jedným z jeho diskriminačných faktorov je aj zneviditeľnovanie žien. Vysvetľuje význam používania rodovo citlivého jazyka a jeho úlohy pri vytváraní rodovej identity dievčat a chlapcov. Príručka prináša aj konkrétne aktivity, ktoré majú učiteľkám a učiteľom pomôcť s aplikáciou rodovo citlivej výchovy do praxe. Zaoberá sa viacerými vyučovacími predmetmi, pre aktivity navrhuje rôzne alternatívy a povzbudzuje učiteľky a učiteľov ku kreativite vo vyučovaní.

Súvisiaci článok: Žabí defilé v Činoherním klubu příjemně naladilo