O sociálnej spravodlivosti a ekonomických princípoch
Iná hodina občianskej výchovy

O sociálnej spravodlivosti a ekonomických princípoch

Nadácia Friedricha EbertaASPEKT pozývajú na podujatie, na ktorom sa bude z rodového hľadiska diskutovať o sociálnej spravodlivosti a ekonomických princípoch.

KEDY: utorok 15. novembra o 18.00

KDE: Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli v krajinách strednej a východnej Európy výraznú zmenu politického režimu. S presadzovaním demokratických hodnôt sa začali udomácňovať aj princípy neoliberalizmu, teda princípy založené predovšetkým na ekonomickej efektivite, logike voľného trhu či predstave slobodného podnikavého jednotlivca. Ako tieto zmeny ovplyvnili pozíciu žien a mužov z rôznych spoločenských tried? Prispela demokratizácia k väčšej sociálnej spravodlivosti alebo, naopak, prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi či medzi ženami pochádzajúcimi z rôznych sociálnych prostredí, geopolitických lokalít, rôznej rasy, etnicity alebo národnosti? Akú pozíciu a úlohu zastávali v krajinách strednej a východnej Európy feministické hnutia a akú víziu sociálnej spravodlivosti ponúkajú a presadzujú?

O týchto a ďalších témach budú hovoriť spoluautorky novej publikácie Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe Andrea Czérvan, Anikó Gregor, Ľubica Kobová, Alexandra Ostertágová a editorka publikácie Eszter Kováts.

Program (18.00 - 20.00)

Privítanie

Zuzana Strapatá a Barbara Tiefenbacher (Friedrich Ebert Stiftung Bratislava)

O publikácii Solidarity in Struggle

Eszter Kováts (Friedrich Ebert Stiftung Budapešť)

Feministická kritika neoliberalizmu

Anikó Gregor (Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Katedra metodológie sociálneho výskumu)

Feminizmus a neoliberalizmus v kontexte Slovenska

Ľubica Kobová (Karlova univerzita v Prahe, Katedra rodových štúdií) a Alexandra Ostertágová (ASPEKT)

Rod a deľba práce v rurálnych oblastiach Maďarska v dobe neoliberalizmu

Andrea Czérvan (absolventka Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, Katedra rodových štúdií)

Moderuje Jana Cviková (ASPEKT)

 

Po 20.00 budeme v diskusii pokračovať pri čaši vína. Tešíme sa na vás.

Podujatie bude prebiehať v slovenskom a maďarskom jazyku. Tlmočenie je zabezpečené.